ทริปถ่ายภาพ : Northern light – Lofoten 4-11 พฤศจิกายน 2018 ( ว่าง 1 ที่ !)

Lofoten เกาะเล็กๆในประเทศ Norway บริเวณเส้น Arctic Circle เกาะแห่งนี้มีชายหาดอยู่มากมาย และยังมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆหลายแห่ง ซึ่งโอบล้อมด้วยน้ำทะเลและทิวเขาที่งดงาม การเดินทางภายใน Lofoten จะใช้รถตู้โดยคนขับรถเป็นฝรั่งท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง ทริปนี้มีแวะช้อปปิ้งที่กรุง Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ และวิทยากรคือ อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ที่จะให้คำแนะนำการใช้กล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ ตลอดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 : Bangkok-Oslo-Leknes
08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 10.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7202 บินตรงถึงกรุง Oslo ประเทศนอร์เวย์ ในเวลา 16.45 น. ตามด้วยไฟลท์ SK4124 เพื่อเดินทางต่อมาที่ Leknes โดยจะมาถึงในเวลา 21:15 น. จากนั้นขึ้นรถแวนของคณะ (รถ 17 ที่นั่ง) ซึ่งจะใช้เดินทางตลอดทั้งทริปโดยมีคนขับเป็นฝรั่ง คืนนี้จะพักที่ Reine ครับ

วันจันทร์-อังคารที่ 5-6 พฤศจิกายน 2018 : Reine
เราจะเที่ยวที่ Lofoten พร้อมล่าแสงเหนือกันอย่างเต็มที่ โดยเราจะแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆเช่น หาด Skagsanden, Uttakleiv, Haukland ซึ่งชายหาดเหล่านี้ งดงามทั้งกลางวันและกลางคืน ในยามที่แสงเหนือสะท้อนลงบนพื้นน้ำ พักที่ Reine อีก 2 คืน

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 7-8 พฤศจิกายน 2018 : Leknes
เดินทางไปที่ Leknes และล่าแสงเหนือกันต่อตามจุดต่างๆ โดยจะพักที่ Leknes อีก 2 คืน

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 : Leknes-Oslo
ออกเดินทางจาก Leknes เพื่อกลับ Oslo โดยไฟลท์ WF892 โดยจะมาถึงในเวลา 12.00 น. พักที่ Oslo 1 คืน ช่วงบ่ายวันนี้เราจะถ่ายภาพกันที่ Oslo ด้วย

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 : Oslo-Bangkok
เช็คเอาท์จากโรงแรม แล้วเดินทางไปสนามบิน จากนั้นซื้อของที่ระลึก แล้วเดินทางออกจาก Oslo ในเวลา 16:10 น. บินตรงสู่กรุงเทพโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7201 (สำหรับท่านที่จะเดินทางต่อไป Iceland เราจะพักที่ Oslo อีก 1 คืน)

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 : Bangkok
09.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 130,000 บาท 
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดที่หนึ่ง 25,000 บาท
-งวดที่สองอีก 25,000 บาทชำระไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2018
-ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 30 กันยายน 2018 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 18,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (บินตรง,Non-stop) Bangkok-Oslo-Bangkok
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Oslo-Leknes-Oslo
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง (ที่ Norway ลมแรงมากๆครับจึงใช้คนขับรถท้องถิ่น)
– ค่าที่พัก 6 คืน
– รถรับส่งตลอดการเดินทาง
– อาหารเช้าทุกมื้อ
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น (มีรถบริการรับ-ส่งถึงร้านอาหาร ฟรี)

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 14-18mm ถึง 200mm ช่วงเลนส์ซูมเปอร์ไวด์ ควรมีช่องรับแสงกว้างอย่างน้อย f/3.5 (ตอนถ่ายภาพแสงเหนือสภาพแสงน้อยมาก)
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์ (เพราะลมแรงมาก ขาตั้งกล้องต้องดีครับ)
– สายลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายดาวหมุน (Star trail)
– อุปกรณ์กันหนาว เพราะแสงเหนือจะเกิดในเวลากลางคืน ในที่พักจะอุ่นเพราะมีฮีตเตอร์ ส่วนตอนถ่ายภาพเราต้องอยู่กลางแจ้งท่ามกลางอุณภูมิติดลบ ต้องเตรียมอุกรณ์กันหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ
– ดูรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
– การขอวีซา บริษัทจะเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ พร้อมคำแนะนำในการของวีซ่าครับ

ผู้เข้าร่วมทริป :
1. กนิษ (วิทยากร)
2. เจสัน (ชำระมัดจำแล้ว)
3. เยี่ยมจันทร์ (ชำระมัดจำแล้ว)
4. HSIU HUEI (ชำระมัดจำแล้ว)
5. เนาวรัตน์ (ชำระมัดจำแล้ว)
6. สุวิทย์ (ชำระมัดจำแล้ว)
7. ประพิณทิพย์ (ชำระมัดจำแล้ว)
8. ภรณี (ชำระมัดจำแล้ว)
9. อุมาพรรณ์ (ชำระมัดจำแล้ว)
10.วรรณาภรณ์ (ชำระมัดจำแล้ว)
11.สุพล (ชำระมัดจำแล้ว)
12.

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง :

– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคา หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดจำต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !