ทริปถ่ายภาพ : Northern light – Lofoten 4-11 พฤศจิกายน 2018 (เต็มแล้ว)

Lofoten เกาะเล็กๆในประเทศ Norway บริเวณเส้น Arctic Circle เกาะแห่งนี้มีชายหาดอยู่มากมาย และยังมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆหลายแห่ง ซึ่งโอบล้อมด้วยน้ำทะเลและทิวเขาที่งดงาม การเดินทางภายใน Lofoten จะใช้รถตู้โดยคนขับรถเป็นฝรั่งท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง ทริปนี้มีแวะช้อปปิ้งที่กรุง Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ และวิทยากรคือ อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ที่จะให้คำแนะนำการใช้กล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ ตลอดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 : Bangkok-Oslo-Leknes
08.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 10.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7202 บินตรงถึงกรุง Oslo ประเทศนอร์เวย์ ในเวลา 16.45 น. ตามด้วยไฟลท์ SK4124 เพื่อเดินทางต่อมาที่ Leknes โดยจะมาถึงในเวลา 21:15 น. จากนั้นขึ้นรถแวนของคณะ (รถ 17 ที่นั่ง) ซึ่งจะใช้เดินทางตลอดทั้งทริปโดยมีคนขับเป็นฝรั่ง คืนนี้จะพักที่ Reine ครับ

วันจันทร์-อังคารที่ 5-6 พฤศจิกายน 2018 : Reine
เราจะเที่ยวที่ Lofoten พร้อมล่าแสงเหนือกันอย่างเต็มที่ โดยเราจะแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆเช่น หาด Skagsanden, Uttakleiv, Haukland ซึ่งชายหาดเหล่านี้ งดงามทั้งกลางวันและกลางคืน ในยามที่แสงเหนือสะท้อนลงบนพื้นน้ำ พักที่ Reine อีก 2 คืน

วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 7-8 พฤศจิกายน 2018 : Leknes
เดินทางไปที่ Leknes และล่าแสงเหนือกันต่อตามจุดต่างๆ โดยจะพักที่ Leknes อีก 2 คืน

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 : Leknes-Oslo
ออกเดินทางจาก Leknes เพื่อกลับ Oslo โดยไฟลท์ WF892 โดยจะมาถึงในเวลา 12.00 น. พักที่ Oslo 1 คืน ช่วงบ่ายวันนี้เราจะถ่ายภาพกันที่ Oslo ด้วย

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 : Oslo-Bangkok
เช็คเอาท์จากโรงแรม แล้วเดินทางไปสนามบิน จากนั้นซื้อของที่ระลึก แล้วเดินทางออกจาก Oslo ในเวลา 16:10 น. บินตรงสู่กรุงเทพโดยสายการบิน Norwegian ไฟลท์ DY 7201 (สำหรับท่านที่จะเดินทางต่อไป Iceland เราจะพักที่ Oslo อีก 1 คืน)

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 : Bangkok
09.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา 130,000 บาท 
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดที่หนึ่ง 25,000 บาท
-งวดที่สองอีก 25,000 บาทชำระไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2018
-ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 30 กันยายน 2018 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 18,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (บินตรง,Non-stop) Bangkok-Oslo-Bangkok
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Oslo-Leknes-Oslo
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง (ที่ Norway ลมแรงมากๆครับจึงใช้คนขับรถท้องถิ่น)
– ค่าที่พัก 6 คืน
– รถรับส่งตลอดการเดินทาง
– อาหารเช้าทุกมื้อ
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น (มีรถบริการรับ-ส่งถึงร้านอาหาร ฟรี)

การเตรียมตัว :
– กล้องพร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ 14-18mm ถึง 200mm ช่วงเลนส์ซูมเปอร์ไวด์ ควรมีช่องรับแสงกว้างอย่างน้อย f/3.5 (ตอนถ่ายภาพแสงเหนือสภาพแสงน้อยมาก)
– ขาตั้งกล้องที่แข็งแรงตามขนาดของกล้องและเลนส์ (เพราะลมแรงมาก ขาตั้งกล้องต้องดีครับ)
– สายลั่นชัตเตอร์เพื่อถ่ายดาวหมุน (Star trail)
– อุปกรณ์กันหนาว เพราะแสงเหนือจะเกิดในเวลากลางคืน ในที่พักจะอุ่นเพราะมีฮีตเตอร์ ส่วนตอนถ่ายภาพเราต้องอยู่กลางแจ้งท่ามกลางอุณภูมิติดลบ ต้องเตรียมอุกรณ์กันหนาวตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับ
– ดูรายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
– การขอวีซา บริษัทจะเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ พร้อมคำแนะนำในการของวีซ่าครับ

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง :

– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคา หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดจำต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !