ทริปถ่ายภาพ : นครศรีธรรมราช-พัทลุง 13-15 กรกฎาคม 2018 #กรุ๊ปที่ 3 (ว่าง 1 ที่ !)

ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง เพื่อถ่ายภาพที่ “ปากประ” หนึ่งในจุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดในอาเซียนที่ผู้รักการถ่ายภาพทุกท่านไม่ควรพลาด ถ่ายภาพควายน้ำ และนกน้ำหลากหลายสายพันธุ์ ถ่ายภาพหนังตะลุงที่บ้านศิลปินแห่งชาติ ตามด้วยวิถีชีวิตและยอยามพระอาทิตย์ตก ที่พลาดไม่ได้คือ ถ่ายภาพทางช้างเผือก ปิดท้ายด้วยภาพทไวไลท์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ทริปนี้ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน เดินทางวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2018 นี้

วันที่แรก ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 : ถ่ายภาพที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ควายน้ำและสีสันยามเย็น – ถ่ายภาพทางช้างเผือก
12.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
12.45 น. เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ เพื่อไปถ่ายภาพที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
14.00 น. เดินทางไปที่พักเพื่อเช็คอิน
16.30 น. ถ่ายภาพควายน้ำ และสีสันยามเย็น
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. ถ่ายภาพทางช้างเผือก

วันที่สอง เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 : ถ่ายภาพที่ปากประ – ดอกบัว – นกน้ำ – หนังตะลุงที่บ้านศิลปินแห่งชาติ – คนต้อนฝูงควาย – ประกวดภาพถ่าย 
05.00 น. ถ่ายภาพที่ “ปากประ” หนึ่งในจุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดในอาเซียน
07.00 น. ลงเรือถ่ายภาพวิถีชีวิต ดอกบัวและนกน้ำหลากหลายชนิด
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ถ่ายภาพหนังตะลุงที่บ้านศิลปินแห่งชาติ
16.00 น. เดินทางไปถ่ายภาพคนต้อนฝูงควาย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. ประกวดภาพถ่ายจาก 2 วันที่ผ่านมา และแนะนำผลงานภาพถ่าย

วันที่สาม อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018 : ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและวิถีชีวิต – ถ่ายภาพเด็กมุสลิม – ทไวไลท์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
05.30 น. ออกไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น และวิถีชีวิตริมทะเล
10.00 น. ทานอาหารเช้า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยครับ
12.00 น. เช็คเอาท์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ถ่ายภาพเด็กมุสลิม
17.00 น. ถ่ายภาพทไวไลท์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
18.45 น. เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

ค่าใช้จ่า : 8,900 บาท (รับจำนวนจำกัด)
กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม :
– ค่าวิทยากร ให้คำแนะนำตลอดการเดินทาง
– ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
– ค่าอาหารเช้าของทั้ง 2 วัน
– ค่ารถเดินทางภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช-พัทลุง-นครศรีธรรมราช (รถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั้ง)
– ค่าแบบของทั้ง 3 วัน
– ค่าเข้าชมสถานที่
– ค่าล่องเรือ
– ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :
– ค่าเครื่องบิน หรือค่าเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช หากเดินทางโดยเครื่องบิน กรุณาสำรองที่นั่ง สายการบินแอร์เอเชีย
Flight: FD3184 Bangkok (Don Mueang)-Nakhon Si Thammarat Date: Fri, 13 Jul Time: 11:05 – 12:10
Flight: FD3183 Nakhon Si Thammarat-Bangkok (Don Mueang) Date: Sun, 15 Jul Time: 20:05 – 21:20
– ส่วนค่าอาหารมื้อเที่ยงและเย็น จะแบ่งกันชำระตามจริง

การเตรียมตัว :
– กล้อง และเลนส์ทางยาวโฟกัส 16mm ถึง 200mm หรือตั้งแต่ 300mm (ถ้ามี) พร้อมเตรียม Battery และ Memmory card ให้เพียงพอ
– ขาตั้งกล้อง และสายลั่นชัตเตอร์
– ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด อุปกรณ์กันฝน และรองเท้าที่สวมสบาย
– ยารักษาโรคประจำตัว

รายชื่อผู้เข้าร่วมทริป :
1. กนิษ (วิทยากร)
2. อรุณี (ชำระค่าทริปแล้ว)
3. ภราณี (ชำระค่าทริปแล้ว)
4. ตวงพร (ชำระค่าทริปแล้ว)
5. ศิดิภา (ชำระค่าทริปแล้ว)
6. ณัฐกิตติ์ (ชำระค่าทริปแล้ว)
7. วศิน (ชำระค่าทริปแล้ว)
8. สุชาดา (ชำระค่าทริปแล้ว)
9. ฌานิกา (ชำระค่าทริปแล้ว)
10.ยุทธนา (ชำระค่าทริปแล้ว)
11.ยุคลธรณ์ (ชำระค่าทริปแล้ว)
12.กุลธิดา (ชำระค่าทริปแล้ว)
13.ณิชาภา (ชำระค่าทริปแล้ว)
14.ชูเกียรติ (ชำระค่าทริปแล้ว)
15.รวมรัตน์ (ชำระค่าทริปแล้ว)
16.ผดุงเดช (ชำระค่าทริปแล้ว)

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง :
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคา หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดจำต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
– ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !