ทริปถ่ายภาพ : มรดกโลก หวงซาน 15-20 มกราคม 2019 (Survey Trip) เต็มแล้ว !

ไฮไลท์
-เขาหวงซาน 
ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
-หมู่บ้านโบราณหงชุน ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
-พักโรงแรมที่ดีที่สุด ตลอดการเดินทาง
-ล่องเรือและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก ที่ทะเลสาบซีหู
-นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ที่จะให้คำแนะนำการใช้กล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ ตลอดการเดินทาง

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง

วันแรก อังคารที่ 15 มกราคม 2019 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.59 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน แอร์ไชน่า (CA)

วันที่สอง พุธที่ 16 มกราคม 2019 : กรุงเทพฯ – หังโจว – เมืองหวงซาน – เชิงเขาหวงซาน
03.20 น.เดินทางสู่เมืองหังโจวโดยสายการบินแอร์ไซน่า เที่ยวบินที่ CA716 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 08.00 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองหังโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหางโจวเป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน ถือเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารที่อยู่ใกล้สนามบิน และทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองหวงซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งอยู่ภายใต้มณฑลอันฮุย ทางภาคตะวันออกของจีน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่เชิงเขาหวงซาน ซึ่งมีพื้นที่ 154 ตารางกิโลเมตร มีเทือกเขาน้อยใหญ่กว่า 72 ลูก และต้นสนที่มีอายุยืนนานหลายร้อยปี รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร พักที่ CROWNE PLAZA HOTEL ( 5 ดาว )

วันที่สาม พฤหัสบดี 17 มกราคม 2019 : หมู่บ้านโบราณหงชุน – ภูเขาหวงซานภาคเหนือ – จุดชมวิวซือฉินฟง (SHIXINFENG)
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณหงชุน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 2,000 ถ่ายภาพความเป็นอยู่ของชาวจีนโบราณที่ยังคงรักษาบ้านเรือน และวิถีชีวิตอันงดงาม รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนั่งกระเช้าไฟฟ้า YUNGU ขึ้นสู่สู่ยอดเขาหวงซานในระดับความสูง 1,700 เมตร เขาหวงซานได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปีค.ศ.1990 มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย หวงซานประกอบไปด้วยต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา และน้ำพุร้อน สมกับสำนวน “ ไป 5 ภูกลับมา ไม่มองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของสีวีเสี่ยเค่อ นักเดินทางจีนสมัยราชวงศ์หมิง ถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ซือฉินฟง (SHIXINFENG) รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร พักที่ BEIHAI HOTEL ( 4 ดาว)

วันที่สี่ ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 : จุดชมวิว ซือฉินฟง (SHIXINFENG) – เขาหวงซาน
05.00 น.ถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ซือฉินฟง (SHIXINFENG) รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นถ่ายภาพกันต่อ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วไปถ่ายภาพกันที่ ยอดเขากวงหมินติ่ง ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตรตั้งอยู่ระหว่าง เขาอวี้ผิงโหลว และเขตวิวเหนือ เป็นยอดเขาที่มีความสูงรองจากเขาหวงซาน บนยอดเขาแห่งนี้มีความกว้างใหญ่มโหฬาร เหมาะเป็นที่ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ชมทิวทัศน์ของเขาเหลียนฮัว (ดอกบัว) เขาเทียนตู้ (สวรรค์) และเขาหลง (มังกร) เขาสิงโต ที่ชิงเหลียงไถก้อนหินที่ยื่นออกจากภูเขา และหินรูปร่างแปลกตา เช่น ลิงมองทะเล ตือโป๊ยก่ายกินแตงโม จากนั้นโดยสารกระเช้าลงจากเขา (นำโดยผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่) รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร พักที่ BEI YUN HOTEL ( 4 ดาว )

วันที่ห้า เสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 : เทียนดูฟง (TIANGDUFENG) – เขาหวงซาน
05.00 น. ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่ เทียนดูฟง (TIANGDUFENG) รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นถ่ายภาพเขาหวงซาน ตามจุดต่างๆ (นำโดยผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่) รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากถ่ายภาพต่อ รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร พักที่ YUPINLUO HOTEL ( 4 ดาว )

วันที่หก อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 : ลงจากเขาหวงซาน – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แล้วลงจากเขาหวงซาน โดย นั่งกระเช้าไฟฟ้า YUNGU รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชม.) ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลสาปซีหูประกอบด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และมีสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง ถ่ายภาพจนตะวันลับขอบฟ้า รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์ไซน่า เที่ยวบินที่ CA715 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019 เวลา 02.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตรค่าบริการ : 47,900 บาท (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 15 ธันวาคม 2018 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 9,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม :
-ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ
-ค่าอาหารทุกมื้อ
-ค่าโรงแรม 4-5 ดาว
-ค่าวีซ่าจีน
-ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน
-ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
-ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
-น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
-ทิปไกด์
-ค่าขนกระเป๋าในภูเขา

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !