ทริปถ่ายภาพ : เนปาล โพคารา 19-23 พฤษภาคม 2019 (ช่วงวันหยุดวิสาขบูชา) เต็มแล้ว !

ประเทศเนปาล (Nepal) ถูกโอบล้อมด้วยภูมิประเทศอันสวยงาม ธรรมชาติ วิถีชีวิตผู้คนที่นี่ยังบริสุทธิ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและถ่ายภาพ เยือนเมืองปัคตาปูร์ เมืองมรดกโลกที่ยังมีลมหายใจ ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองนากาโก๊ด ถ่ายภาพทะเลสาบเฟวาที่มีเงาสะท้อนของภูเขาหิมาลัยอันสวยงามดุจดังภาพวาด ทริปถ่ายภาพนี้ใช้เวลา 5 วัน 4 คืน ถือเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดของเนปาล ตรงกับ ช่วงวันหยุดวิสาขบูชา และเป็น City Tour เท่านั้นไม่ต้อง Trek เดินทางโดยการบินไทย พักที่ Kathmandu 2 คืน บินไป-กลับภายในประเทศ เพื่อไปพักที่ Pokhara 1 คืน และพักที่ Nagarkot 1 คืน

ทริปนี้นำโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปได้

วันแรก         อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 : กรุงเทพฯ–กาฐมัณฑุ-ถ่ายภาพวิถีชีวิตย่านเมืองเก่า-และสถาปัตยกรรมที่เจดีย์สเวยมภูนารท
07.30 น.      พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ทางเข้าที่ 1-2 แถว D Thai Airways
10.15 น.      เดินทางสู่ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 319 ใช้เวลาบิน 3.25 ชม. (หมายเหตุ : เวลาของประเทศเนปาล ช้ากว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง 15 นาที)
12.25 น.      เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล เช็คอินที่โรงแรม จากนั้นเดินทางไปถ่ายภาพมรดกโลกใน เมืองกาฐมัณฑุ ถ่ายภาพวิถีชีวิตเมืองเก่าที่ พระราชวังหนุมาน โดก้า (Kathmandu Durbar Square) จากนั้นไปถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ณ เจดีย์สเวยมภูนารท (Swayambhunath) หรือวัดลิงจนตะวันลับขอบฟ้า แล้วเข้าพักที่ SHANGRILA HOTEL
ค่ำ               บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พร้อม ชมโชว์ระบำเนปาลี

วันที่สอง       จันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2019 : ถ่ายภาพที่มรดกโลก-มหาเจดีย์โพธินาถ-วัดปศุปาตินาถ-เมืองปาทัน-เมืองปัคตาปูร์
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก แล้วไปถ่ายภาพมรดกโลก มหาเจดีย์โพธินาถ (Bouddhanath) ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวธิเบตในเนปาล จากนั้นไปถ่ายภาพที่ วัดปศุปาตินาถ หรือ วัดหลังคาทองคํา (Pashupatinath) อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเนปาลซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบัคมาตี (Bagmati) ที่วัดนี้จะมีนักพรตและโยคีให้ถ่าย Portrait อย่างจุใจ วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกเช่นกัน
กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน แล้วถ่ายภาพต่อที่ เมืองปาทัน (Patan) จากนั้นไปถ่ายภาพที่ เมืองปัคตาปูร์ (Bhaktapur) ซึ่งมีความสำคัญและสวยงาม อาคารบ้านเรือนที่นี่แกะสลักด้วยไม้อายุกว่า 400 ปี อีกทั้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ และเข้าพักที่ SHANGRILA HOTEL

วันที่สาม      อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 : ถ่ายภาพวิถีชีวิตเมืองที่ยังมีลมหายใจ–บินสู่โพคารา-ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่ยอดเขาซารังกอต
เช้าตรู่          ถ่ายภาพวิถีชีวิตผู้คนและสถาปัตยธรรมอันสวยงามในเมืองปัคตาปูร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ยังมีลมหายใจอยู่ แล้วรับประทานอาหาร เช้า จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโพคารา โดยสายการบินภายในประเทศ ใช้เวลาการเดินทางประมาน 30 นาที
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน เช็คอินที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชม เมืองโพคารา (Pokhara) ถ่ายภาพยอดเขามัจฉาปูชเร หรือหางปลา แล้วเดินทางไปถ่ายพระอาทิตย์ตกที่ ยอดเขาซารังกอต (Sarangkot) ชมความงามของหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาอันนาปูนา (Annapurna) โดยมีหมู่บ้านชาวพื้นเมืองและทะเลสาบอยู่เบื้องล่าง ซึ่งจะเป็นภาพที่ประทับใจท่านไม่รู้ลืม
ค่ำ               บริการอาหารเย็น ณ ที่พัก ATITHI RESORT AND SPA

วันที่สี่          พุธที่ 22 พฤษภาคม 2019 : ถ่ายเงาสะท้อนที่ทะเลสาปเฟวา-วัดบาราฮี-บินกลับกาฐมัณฑุ-ถ่ายพระอาทิตย์ตกที่นากาโก๊ด
เช้าตรู่         ถ่ายภาพที่ ทะเลสาปเฟวา (Phewa Lake) ซึ่งมีเงาสะท้อนของภูเขาหิมาลัยอันสวยงามดุจดังภาพวาด และชม วัดบาราฮี (Barahi Temple) ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป จากนั้นรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และไปชม น้ำตกเดวี (Devi’s Fall), ถ้ำพระศิวะ (Kubteswra cave), ค่ายอพยพชาวธิเบต (Tibet Camp) แล้วเดินทางสู่ สนามบินเมืองโพคารา เพื่อเดินทางกลับนครกาฐมัณฑุ โดยสายการบินภายในประเทศ
กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย จากนั้นเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot) ถ่ายภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือเทือกเขาหิมาลัย ปิดท้ายด้วยการฝึกถ่ายดาวหมุน (Star trail) โดยมี คุณกนิษ เป็นวิทยากร
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก บนยอดเขานากาโก๊ด COUNTRY VILLA HOTEL

วันที่ห้า        พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2019 : ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัย-ซื้อของที่ถนนทาเมลนครกาฐมัณฑุ-กรุงเทพ ฯ
เช้าตรู่          ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัย ถ้าทัศนวิสัยปลอดโปร่ง ท่านจะได้เห็น ยอดเขา “เอเวอเรสท์” (Mt. Everest) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก แล้วเดินทางไป ช๊อปปิ้งย่านถนน ทาเมล (Thamel) ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย เพื่อแวะซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน จากนั้นเดินทางสู่สนามบินตรีภูวัน
13.50 น.      เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 320 ใช้เวลาบิน 3.20 ชม.
18.15 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 33,500 บาท (จากราคาปกติ 35,500 บาท) (รวมอาหารทุกมื้อและตั๋วเครื่องบินในประเทศ 2 ไฟลท์แล้ว แต่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ)
กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 7,500 บาท  หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว รอรับรายละเอียดชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

อัตรานี้รวม :

– 4 Nights 4 Star accommodation on twin sharing room including Breakfast.

– Lunch and dinner at local Chinese, Thai, Indian, restaurant and 1 Nepali farewell dinner with Nepali cultural show in Kathmandu.

– All land transportation by air-condition vehicle, with English speaking guide.

– All sightseeing entrance fees.

– Kathmandu / Pokhara / Kathmandu Flight Ticket with Airport Tax.

– 1 bottle mineral water per person per day during the tour.

– 1 Hour boating on Fewa Lake with life jacket.

– Small gift on Arrival and departure day.

– All tuition, reviews, critiques and on-site assistance.

อัตรนี้ไม่รวม

– International Flight Ticket TG Bangkok / Kathmandu / Bangkok.

– Land Visa ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่

กรุณาสำรองที่นั่ง สายการบิน Thaiairways ตามรายละเอียดเที่ยวบินด้านล่าง
Flight: TG 319 Bangkok (BKK, Suvarnabhumi Inter. Airport)-Kathmandu (KTM) Nepal Date: Sun, 19 May Time : 10:15 – 12:25
Flight: TG 320 Kathmandu (KTM) Nepal-Bangkok (BKK, Suvarnabhumi Inter. Airport) Date: Thu, 23 May Time : 13:30 – 18:15

ชมภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมา

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !