ทริปถ่ายภาพ : Jordan Petra 4-10 ธันวาคม 2019 (เต็มแล้ว)

ไฮไลท์ :
-Petra นครหินทรายสีชมพู 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (เข้านครเพตรา 2 วัน)
-Petra by Night ชมนครหินทรายสีชมพู ช่วงกลางคืนมีการจุดโคมไฟนับพัน
-Wadi Rum นอนเต็นท์โดม นับดาวกลางทะเลทรายสีชมพู
-ถ่ายทางช้างเผือกและดาว กลางทะเลทราย Wadi Rum โดยมีเต็นท์โดมเป็นฉากหลัง
-Dead Sea ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า “ ลอยตัวได้ จริงหรือไม่ ”
-Amman เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี
-Jerash นครกรีก-โรมันอันยิ่งใหญ่

นำทริปโดย คุณอุมาพรรณ์ วิเศษสาธร ช่างภาพสาวไฟแรง ที่ได้ไปสำรวจจุดถ่ายภาพ ณ สถานที่จริงมาแล้ว คุณสามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่ 500px/rose_umarphun และ Facebook/RoseUmarphun ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก พุธที่ 4 ธันวาคม 2019 : Bangkok
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4 แถว ประตู 8 แถว Q 1

วันที่สอง พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2019 : Amman – Jerash – KERAK (B-L-D)
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 181 ใช้เวลาเดินทาง 9.20 ชั่วโมง (บินตรง) เวลา 04.40 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเที่ยวเมืองเจอราช (JERASH) นครอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม โอวัลพลาซ่า วิหารเทพซีอุส โรงละครที่จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน วิหารเทพีอาร์เทมิส รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น แล้วเดินทางสู่เมืองเครัค “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม พักที่ HYATT ZAMAN PETRA HOTEL (4 ดาว) วันนี้เราจะเข้าชม Petra by Night นครหินทรายสีชมพู ช่วงกลางคืนซึ่งมีการจุดโคมไฟนับพัน

วันที่สาม ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2019 : Petra (B-L-D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เที่ยวเมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ (ค่านั่งม้าไม่รวมในค่าทริป) ชมมหาวิหารเอล-คาซเนท์ สุสานกษัตริย์ ชมโรงละครโรมันซึ่งแกะสลักจากภูเขา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในนครเพตรา จากนั้นขึ้นบันใดหิน 800 ขั้น ถ่ายภาพมุมสูงที่ MONASTERY PETRA รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม พักที่ HYATT ZAMAN PETRA HOTEL (4 ดาว)

วันที่สี่ เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2019 : Petra – Wadi Rum (B-L-D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเที่ยวเมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์เป็นวันที่สอง เที่ยง รับประทานอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ซึ่งใช้ถ่ายทำภาพยนต์ “LAWRENCE OF ARABIA” และ ROGUE ONE : A STAR WARS STORY นั่งรถจี๊ปท่องทะเลทราย ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่ภูเขาคาซารี สัมผัสวิถีชีวิตชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย รับประทานอาหารเย็นในแค้มป์กลางทะเลทราย พักเต็นท์โดมที่ SUN CITY CAMP MARTIN TENTS แล้วถ่ายดาวและทางช้างเผือกกันครับ

วันที่ห้า อาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019 : Wadi Rum – Dead Sea (B-L-D)
ถ่ายภาพแสงเช้ารอบแค้มป์กลางทะเลทรายวาดิรัม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ทะเลเดดซี (ใช้เวลา 4-5 ช.ม) ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 400 เมตร และเค็มที่สุดในโลก เที่ยงรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก ซึ่งมีหาดส่วนตัวสามารถเดินลงหาดเล่นน้ำเดดซี พอกโคลนได้เลย จากนั้นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์ในโรงแรมที่ GRAND EAST DEAD SEA HOTEL (4 ดาว)

วันที่หก จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2019 : Manaba –  Amman Citadel (B-L-D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด ถ่ายภาพโบสถ์สีทอง และโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม บนพื้นโบสถ์และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นชมเมืองหลวงอัมมานซึ่งเก่าแก่กว่า 6,000 ปี ถ่ายภาพโบสถ์สีฟ้า และป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) วิหารเฮอร์คิวลิส และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับประเทศไทย

วันที่เจ็ด อังคารที่ 10 ธันวาคม 2019 : Amman – Bangkok
01.15 น.ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนียล (บินตรง) เที่ยวบินที่ RJ 182 เวลา 14.25 น.เดินทาง 8.10 ชั่วโมง (บินตรง) กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : 49,900 บาท (รวมอาหารและวีซ่าแล้ว แต่ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พิเศษสำหรับสมาชิกเก่าหรือ 10 ท่านแรก (จากราคาปกติ 54,900 บาท)
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 31 ตุลาคม 2019 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 9,500 บาท

อัตรานี้รวม :
-ค่ารถปรับอากาศ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
-ค่าห้องพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว
ค่าที่พักเต็นท์โดม นับดาวกลางทะเลทราย Wadi Rum
-ค่าอาหารทุกมื้อ
-น้ำดื่มวันละ 2 ขวด
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดง
-ค่ารถจี๊ปท่องทะเลทราย Wadi Rum
-ค่าวีซ่า
-ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
-ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
-วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนียล (บินตรง)
กรุณาสำรองที่นั่งสายการบิน Royal Jordanian
-ขาไป Sat 5 Dec 2019 สุวรรณภูมิ- Amman(BKK-AMM) ไฟลท์ RJ 181 เวลา 00.20-04.40 น.
-ขากลับ Fri 10 Dec 2019 Amman-สุวรรณภูมิ (AMM-BKK)  ไฟลท์ RJ 182 เวลา 01.15-14.25 น.
-ค่าทิป
หมายเหตุ : บริษัทยินดีดำเนินการออกตั๋วให้ โดยไม่คิดค่าบริการครับ บริษัทได้ราคาที่ 33,000 บาท เฉพาะ 5 ท่านแรกเท่านั้นครับ (ถูกกว่าเว็บไซต์ของสายการบินประมาณ 6,000 บาท) ท่านที่สนใจกรุณาแจ้งกลับด่วน !

ดูรายละเอียด ทริปถ่ายภาพและหลักสูตรอื่นๆ คลิกด้านล่างนี้ครับ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !