เอกสารการขอวีซา ประเทศโมรอคโค

_DSC2328
เอกสารประกอบการขอวีซ่า ประเทศโมรอคโค มีดังนี้

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด ห้ามขีดคร่อม หรือเซ็นต์ทับบนหน้าเอกสาร หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

2. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.0 ซม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังฉากสีขาว ห้ามใสเสื้อสีขาว

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ไม่ต้องขีดคร่อม หรือเซ็นต์ทับบนหน้าเอกสาร

4. หลักฐานการทำงาน
-กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดงสำเนาใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทาง แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง) ไม่ต้องขีดคร่อมเซ็นต์ทับเอกสาร
-กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ
-กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
-กรณีประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ทำธุรกิจส่วนตัว ให้พิมพ์จดหมายรับรองตนเอง

5. หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคาร (เป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมตราประทับธนาคาร ไม่สามารถใช้สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

6. สำหรับผู้เกษียณแล้ว ให้จัดเตรียมเอกสาร ตามข้อที่ 1-3 และ 5

<< สภาพอากาศ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !