ทริปถ่ายภาพ : Morocco 24 ธ.ค. 2022-2 ม.ค. 2023 (เต็มแล้ว !)

 
ไฮไลท์ :
-เดินทางในช่วงที่อากาศกำลังเย็นสบาย
-ชมทะเลทรายซาฮารา ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
-เที่ยวเมืองเฟซ เชฟชาอูน มาราเกซ เมืองที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืม
-ชมป้อมไอท์ เบนฮาดดู ที่งดงามและใหญที่สุดในโมรอคโค
-พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
-เดินทางด้วยรถปรับอากาศ 17 ที่นั่ง
-นำทริปโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน ที่จะให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ และถ่ายภาพให้ทุกท่าน
-ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์ ก็สามารถเข้าร่วมทริปนี้ได้

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก เสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2022 : กรุงเทพฯ-อาบูดาบี
18.00 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางด้วยสายการบินเอทิฮัด ไฟลท์ EY407 ออกเดินทางสู่อาบูดาบีในเวลา 21.05 น.

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2022 : อาบูดาบี-คาซาบลังก้า-ราบัต
23.10 น. เดินทางถึงอาบูดาบีเพื่อเปลี่ยนเครื่อง เวลา 02.35 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเอทิฮัด ไฟลท์ EY613 และถึงคาซาบลังก้าในเวลา 07.55 น.
เที่ยวชมและถ่ายภาพที่สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2  จากนั้นเดินทางสู่ราบัต ชมเมืองราบัตและป้อมไอดายา ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเล เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ Mission Impossible พักที่ Farah Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2022 : ราบัต-เชฟชาอูน
รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางสู่เชฟชาอูน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ถ่ายภาพเมืองสีฟ้าที่เต็มไปด้วยเสน่ห์จนตะวันลับขอบฟ้า พร้อมซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึก พักโรงแรมในเมืองเชฟชาอูน

วันที่สี่ อังคารที่ 27 ธันวาคม 2022 : เชฟชาอูน-โวลูบิลิส-เมคเนส-เฟซ
รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงสู่โวลูบิลิส เป็นเมืองโบราณที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังเพราะเกิดแผ่นดินไหว ตามด้วยเมคเนส ถ่ายภาพประตูบับมันซู และไปรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเฟซ เมืองเหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 เที่ยวชมประตูพระราชวังหลวงและเมดิน่า (ยานเมืองเก่า) ของเมืองเฟส บ่อฟอกและย้อมสีหนัง ปิดท้ายด้วยถ่ายภาพแสงเย็นจากจุดชมวิวบนป้อมปราการ พักที่ Bacelo Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า พุธที่ 28 ธันวาคม 2022 : เฟซ-อิเฟรน-เออร์ฟอย์ด-เมอร์ซูก้า
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปที่อิเฟรน เออร์ฟอย์ด เข้าสู่ทะเลทรายซาฮาราซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ที่เมืองเมอร์ซูก้า พักที่ Normad Kasba หรือเทียบเท่า

วันที่หก พฤัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2022 : เมอร์ซูก้า-ทินเฮียร์-ทอด้าจอร์จ-ดาเดส
เช้าตรู่ขี่อูฐที่เนินทรายอันกว้างใหญ่สุดสายตา เพื่อรอชมพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้าสาดส่องทะเลทราย จะเป็นภาพที่คุณประทับใจมิรู้ลืม รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทาง แวะถ่ายภาพที่ทินเฮียร์ และมารับประทานอาหารกลางวันที่ทอดร้าจอร์จ จากนั้นเดินทางสู่ดาเดส แวะถ่ายภาพจุดชมวิว แล้วเข้าพักที่ Xaluca Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2022 : ดาเดส-วอซาเซท-ไอท์เบนฮาดดู-มาราเกซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่วอซาเซท ชมไอท์ เบนฮาดดู เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง ตามด้วยป้อมไอท์ เบนฮาดดู ป้อมที่งดงามและใหญที่สุดในโมรอคโค ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง  Lawrence of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้ แล้วออกเดินทางสู่มาราเกซ ถ่ายภาพแสงเย็น และรับประทานอาหารค่ำที่ Fantasia พักที่ Palm Plaza Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022 : มาราเกซ-คาซาบลังก้า
รับประทานอาหารเช้า แล้วเที่ยวสวนยิปแซงลอเรนซ์ มัสยิดคูตูเบีย และพระราชวังบาเฮีย จากนั้นเดินทางสู่คาซาบลังก้า เพื่อถ่ายภาพช่วงทไวไลท์ที่สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 อีกครั้ง พักที่ Odysee Boutique Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า อาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2022 : คาซาบลังก้า-อาบูดาบี
รับประทานอาหารเช้า 06.00 น. เดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับอาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด ไฟลท์ EY612 ในเวลา 09.30 น. และเดินทางต่อไปยังสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอทิฮัด ไฟลท์ EY402 ในเวลา 21.45 น.

วันที่สิบ จันทร์ที่ 2 มกราคม 2023 : อาบูดาบี-กรุงเทพ ฯ
07.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 10 วัน : 85,500 บาท
(กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 12,000 บาท) ชำระมัดจำ 20,000 บาท พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตเพื่อจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

อัตรานี้รวม :
-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-คาซาบลังก้า-กรุงเทพฯ
-ค่าโรงแรมตามที่ระบุ ระดับ 4-5 ดาว จำนวน 7 คืน
-ค่าอาหารทุกมื้อ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
-ค่าขี่อูฐในทะเลทรายซาฮาร่า
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศพร้อมไกด์ผู้ชำนาญ
-ค่าประกันสุขภาพคุ้มครองโควิดรายละเอียดตามกรรมธรรม์
-ค่าวีซ่าเข้าประเทศโมรอคโค ดูรายละเอียดการขอวีซ่าที่นี่
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

อัตรานี้ไม่รวม :

ค่าทิป

 

_DSC0871WS_DSC3261WS

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด