ใบไม้เปลี่ยนสี ปากีสถาน (Survey Trip) 20-29 ตุลาคม 2023 (Waitlist !)

ไฮไลท์ :
-เที่ยวในช่วงที่สีสันของต้นไม้สวยที่สุด
-เดินทางด้วยรถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง
-พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
-รวมอาหารทุกมื้อ ยกเว้นอาหารกลางวัน
-นำทริปโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน ที่จะให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ และถ่ายภาพให้ทุกท่าน
-ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์ จะเป็นกล้องใหญ่หรือแค่มีกล้องมือถือ ก็สามารถเข้าร่วมทริปนี้ได้

_DSC0871WS_DSC3261WS

โปรแกรมการเดินทาง

Day 01 ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2023 : Bangkok-Islamabad
ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 349 สู่กรุง Islamabad ประเทศปากีสถาน (19.00-22.10) เข้าพักที่ Legend Hotel Islamabad

Day 02 เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2023 : Islamabad-Chillas (B-D)
เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพค่อนข้างอากาศแปรปรวน เราจะเดินทางด้วยรถปรับอากาศ 25 ที่นั่งสู่ Chillas วันนี้นั่งรถนานหน่อยแต่ก็จะแวะระหว่างเส้นทางเพื่อถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสาย เข้าพักที่ Shangrila Chilas Hotel

Day 03 อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2023 : Chillas-Skardu (B-D)
ออกเดินทางต่อไปยัง Skardu ถ่ายภาพใบไม้เปลี่ยนสีและคนพื้นเมือง ซึ่งนอกจากเป็นเส้นทางสายโรแมนติกแล้วยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ่ายภาพแสงเย็นที่ Skardu Desert เข้าพักที่ Summit Hotel Skardu

_DSC3261WS

Day 04 จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2023 : Skardu-Khaplu (B-D)
ท่องเที่ยวและถ่ายภาพระหว่างเส้นทาง Khaplu, Kharpoch, Sadpara Lake และปิดท้ายด้วยการถ่ายพระอาทิตย์ตกที่ Katpana Cold Desert เข้าพักที่ Summit Hotel Skardu

_DSC0871WS_DSC3261WS

Day 05 อังคารที่ 24 ตุลาคม 2023 : Skardu-Gilgit-Hunza (B-D)
วันนี้เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งไปที่ Gilgit แวะทานอาหารกลางวันที่นั่น จากนั้นเดินทางไปที่ Rakaposhi View Point, Altit Fort เข้าพักที่ Eagles Nest Hotel ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่ง Hunza Valley

_DSC0871WS_DSC3261WS

Day 06 พุธที่ 25 ตุลาคม 2023 : Hunza-Passu (B-D)
ถ่ายแสงเช้า ตามด้วยถ่ายภาพคนและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ Hunza Bazar ขึ้นไปชมป้อมโบราณ Baltit ซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี ที่นี่สามารถมองเห็นวิวหุบเขา Hunza Valley ได้อย่างอลังการ ตามด้วย Attabad Lake เข้าพักที่ PTL Passu

_DSC0871WS_DSC3261WS

Day 07 พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2023 : Passu-Hunza (B-D)
เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่เช้าตามจุดสำคัญต่างๆได้แก่ Passu Cathedral, Suspension Hussaini Bridge, Passu Glacier จากนั้นเดินทางสู่ Hunza โดยแวะทานมื้อเที่ยงที่ Hopper Valley เข้าพักที่ Legend Hotel Hunza (อาจมีการปรับการเดินทางมาพักที่ Gilgit เพื่อในวันรุ่งขึ้นเดินทางสั้นลง)

_DSC0871WS_DSC3261WS

Day 08 ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 : Hunza-Besham (or Naran) (B-D)
ทานอาหารเช้าแล้วเดินทางตามเส้นทางหลวงคาราโครัมไฮเวย์สู่ Besham โดยจะแวะถ่ายภาพระหว่างเส้นทาง เข้าพักที่ Hilton Besham

Day 09 เสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2023 : Besham-Islamabad (B-D)
ออกเดินทางกลับกรุง Islamabad และปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพแสงเย็นที่ Faisal mosque รับประทานอาหารเย็น แล้วไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับด้วยเที่ยวบิน TG350 ซึ่งจะออกเดินทางในเวลา 23:20 น.

_DSC0871WS_DSC3261WS

Day 10 อาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2023 : Bangkok
เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพในช่วงเช้าเวลา 06:25 น.

อัตราค่าบริการ : 57,900 บาท
(รวมอาหารเช้า-เย็น ยกเว้นมื้อเที่ยง-ตั๋วระหว่างประเทศและวีซ่า)

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง (รถปรับอากาศ 25 ที่นั่ง)
– คนขับรถ
– ไกด์ท้องถิ่น
– ค่าที่พักโรงแรม 4 ดาว 8 คืน พักห้องละ 2 ท่าน 
– อาหารเช้าและอาหารเย็น
– ค่าเข้าชมสถานที่
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ และบริการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ Bangkok-Islamabad-Bangkok กรุณาสำรองที่นั่งสายการบิน Thai Airways
ขาไป 20 October 2023 Bangkok-Islamabad (BKK-ISB) ไฟลท์ TG349 เวลา 19.00-22.10
ขากลับ 28 October 2023 Islamabad-Bangkok (ISB-BKK)  ไฟลท์ TG350 เวลา 23.20-06.25(+1)
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 26,XXX บาท (ราคา ณ วันที่ 10 มีนาคม 2023)
– ค่าวีซ่าออนไลน์
– ค่าอาหารกลางวัน
– ค่าทิป