Jordan Petra 24-30 ธันวาคม 2023 (Waitlist !)

 
ไฮไลท์ :
-Petra นครหินทรายสีชมพู 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
-Petra by Night ชมการจุดโคมไฟนับพันในช่วงกลางคืน
-Wadi Rum นอนเต็นท์โดม นับดาวกลางทะเลทรายเหมือนอยู่ดาวอังคาร
-ถ่ายทางดาว กลางทะเลทราย Wadi Rum โดยมีเต็นท์โดมเป็นฉากหลัง
-Dead Sea ครั้งหนึ่งต้องมาลองว่า “ ลอยตัวได้ จริงหรือไม่ ”
-Amman เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี
-Jerash พักในโรงแรมระดับ 4 ดาว
-นำทริปโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน ที่จะให้คำแนะนำการใช้กล้อง และถ่ายภาพให้ทุกท่าน
-มีแค่กล้องมือถือก็มาได้ครับ

ไฟลท์บิน สายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล (บินตรง) Royal Jordanian
-ขาไป Mon 25 Dec 2023 สุวรรณภูมิ- Amman(BKK-AMM) ไฟลท์ RJ 183 เวลา 00.20-05.50 น.
-ขากลับ Sat 30 Dec 2023 Amman-สุวรรณภูมิ (AMM-BKK)  ไฟลท์ RJ 182 เวลา 02.15-14.25 น.

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2023 : Bangkok
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4 แถว ประตู 7 แถว Q

วันที่สอง จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2023 : Amman – Jerash – KERAK – Petra by Night(B-L-D)
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 183 ใช้เวลาเดินทาง 9.30 ชั่วโมง (บินตรง) เวลา 05.50 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเที่ยวเมืองเจอราช (JERASH) นครอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม โอวัลพลาซ่า วิหารเทพซีอุส โรงละครที่จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน วิหารเทพีอาร์เทมิส รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น แล้วเดินทางสู่เมืองเครัค “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชมปราสาทครูเสดโซบัค (SHOBAK) รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม พักที่ PETRA CASTLE HOTEL วันนี้เราจะเข้าชม Petra by Night นครหินทรายสีชมพู ช่วงกลางคืนซึ่งมีการจุดโคมไฟนับพัน

วันที่สาม อังคารที่ 26 ธันวาคม 2023 : Petra (B-L-D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เที่ยวเมืองเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ (ค่านั่งม้าไม่รวมในค่าทริป) ชมมหาวิหารเอล-คาซเนท์ สุสานกษัตริย์ ชมโรงละครโรมันซึ่งแกะสลักจากภูเขา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นขึ้นบันใดหิน 800 ขั้น ถ่ายภาพมุมสูงที่ MONASTERY PETRA รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม พักที่ PETRA CASTLE HOTEL

วันที่สี่ พุธที่ 27 ธันวาคม 2023 : Petra – Wadi Rum (B-L-D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ซึ่งใช้ถ่ายทำภาพยนต์ “LAWRENCE OF ARABIA” และ ROGUE ONE : A STAR WARS STORY นั่งรถจี๊ปท่องทะเลทราย ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ที่ภูเขาคาซารี สัมผัสวิถีชีวิตชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย รับประทานอาหารเย็นในแค้มป์กลางทะเลทราย พักเต็นท์โดมที่ MAGIC RUM CAMP, BUBBLE TENTS แล้วถ่ายดาวกันครับ

วันที่ห้า พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2023 : Wadi Rum – Dead Sea (B-L-D)
ถ่ายภาพแสงเช้ารอบแค้มป์กลางทะเลทรายวาดิรัม รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ทะเลเดดซี (ใช้เวลา 4-5 ช.ม) ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 400 เมตร และเค็มที่สุดในโลก เที่ยงรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก ซึ่งมีหาดส่วนตัวสามารถเดินลงหาดเล่นน้ำเดดซี พอกโคลนได้เลย จากนั้นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟต์ในโรงแรมที่ RAMADA RESORT DEAD SEA HOTEL

วันที่หก ศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2023 : Manaba –  Amman Citadel (B-L-D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด ถ่ายภาพโบสถ์สีทอง และโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม บนพื้นโบสถ์และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นชมเมืองหลวงอัมมานซึ่งเก่าแก่กว่า 6,000 ปี ถ่ายภาพโบสถ์สีฟ้า และป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) วิหารเฮอร์คิวลิส และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับประเทศไทย

วันที่เจ็ด เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2023 : Amman – Bangkok
02.15 น.ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนียล (บินตรง) เที่ยวบินที่ RJ 182 เวลา 14.25 น.เดินทาง 8.10 ชั่วโมง (บินตรง) กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : 57,000 บาท (รวมอาหาร วีซ่า ยกเว้นตั๋วเครื่องบิน)
หรือ 92,900 บาท (รวมอาหาร วีซ่า และตั๋วเครื่องบิน)

กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 31 ตุลาคม 2023 กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 10,000 บาท

อัตรานี้รวม :
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดโดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล (บินตรง)
-ค่ารถปรับอากาศ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
-ค่าห้องพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว
-ค่าที่พักเต็นท์โดม นอนนับดาวกลางทะเลทราย Wadi Rum
-ค่าอาหารทุกมื้อ
-ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดง
-ค่ารถจี๊ปท่องทะเลทราย Wadi Rum
-ค่าวีซ่า
-ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
-ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
-ค่าบริการถ่ายภาพ
-วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
-ค่าทิป