ทริปถ่ายภาพ : Northern light-Lofoten 13-20 พฤศจิกายน 2022 (เต็มแล้ว !)

 
Lofoten เกาะเล็กๆในประเทศ Norway บริเวณเส้น Arctic Circle เกาะแห่งนี้มีชายหาดอยู่มากมาย และยังมีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆหลายแห่ง ซึ่งโอบล้อมด้วยน้ำทะเลและทิวเขาที่งดงาม การเดินทางภายใน Lofoten จะใช้รถ Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 17 ที่นั่ง โดยคนขับรถเป็นฝรั่งท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง ทริปนี้มีแวะช้อปปิ้งที่กรุง Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ นำทริปโดย อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ซึ่งผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

ไฟลท์บินระหว่างประเทศ Bangkok-Oslo-Bangkok มีให้เลือก 2 สายการบิน
สายการบิน Finnair
-ขาไป 13 พฤศจิกายน 2022 สุวรรณภูมิ-ออสโล (BKK-OSL) ไฟลท์ AY142 และ AY915 เวลา 09.05-16.35 (สามารถเลือกไฟล์ทใกล้เคียงกันได้ครับ)
-ขากลับ 19 พฤศจิกายน 2022 ออสโล-สุวรรณภูมิ (OSL-BKK)  ไฟลท์ AY914 และ AY141 เวลา 13.15-07.25(+1) (สามารถเลือกไฟล์ทใกล้เคียงกันได้ครับ)
หรือ
สายการบิน Qatar Airways
-ขาไป 13 พฤศจิกายน 2022 สุวรรณภูมิ-ออสโล (BKK-OSL) ไฟลท์ QR837 และ QR175 เวลา 02.10-13.20
-ขากลับ 19 พฤศจิกายน 2022 ออสโล-สุวรรณภูมิ (OSL-BKK)  ไฟลท์ QR176 และ QR836 เวลา 15.00-12.40(+1)

ไฟลท์บินภายในประเทศ Oslo-Leknes-Oslo กรุณาจองสายการบิน SAS
-ขาไป 14 พฤศจิกายน 2022 Oslo-Leknes (OSL-BOO-LKN) ไฟลท์ SK4124 และ WF818 เวลา 18.55-22:55
-ขากลับ 18 พฤศจิกายน 2022 Leknes-Oslo (LKN-BOO-OSL) ไฟลท์ WF 817 และ SK4123 เวลา 18.10-20:55

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก : Bangkok-Doha-Oslo
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้วออกเดินทางโดยสู่กรุง Oslo ประเทศนอร์เวย์ พักที่ Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen 1 คืน

วันที่สอง : Oslo-Leknes
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเข้าไปถ่ายภาพและช้อปปิ้งใน Oslo จากนั้นเดินทางกลับไปสนามบิน เพื่อบินไปที่ Bodo และ Leknes ตามลำดับ จากนั้นขึ้นรถแวนของคณะ (Mercedes-Benz Sprinter 17 ที่นั่ง) ซึ่งจะใช้เดินทางตลอดทั้งทริป และจะพักที่ Andøy Vest Rorbuer Reine ทั้งหมด 4 คืน โดยจะถ่ายภาพแสงเหนือกันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปครับ

วันที่สาม-หก : Lofoten
เราจะเที่ยวที่ Lofoten พร้อมล่าแสงเหนือกันอย่างเต็มที่ โดยเราจะแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆ รวมทั้งชายหาดที่งดงาม ทั้งกลางวันและกลางคืนในยามที่แสงเหนือสะท้อนลงบนพื้นน้ำ โดยจุดถ่ายภาพสำคัญ ได้แก่
-Hamnøy
-Reine

-Sakrisøy
-Olenilsøya
-Fredvang
-Nusfjord
-Skagsanden
-Uttakleiv
-Haukland
-Mortsund
-Henningsvaer

ในวันที่หก เราจะออกเดินทางจาก Leknes เพื่อกลับ Oslo คืนนี้พักที่ Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen ครับ

วันที่เจ็ด : Oslo-Doha-Bangkok
เช็คเอาท์จากโรงแรม แล้วเดินทางไปสนามบินเพื่อเช็คอิน จากนั้นซื้อของที่ระลึกที่ร้านปลอดภาษี แล้วเดินทางออกจาก Oslo บินสู่กรุงเทพ ฯ

วันที่แปด : Bangkok
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ :ราคา 69,900 บาท
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดแรก 25,000 บาท
ส่วนที่เหลือ ชำระไม่เกิน 15 ตุลาคม 2022
กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 15,000 บาท

อัตรานี้รวม :
– รถรับ-ส่งตลอดการเดินทาง (Mercedes-Benz Sprinter ขนาด 17 ที่นั่ง)
– คนขับรถท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทาง (ที่ Norway ลมแรงมากๆครับจึงใช้คนขับรถท้องถิ่น)
– ค่าที่พัก 2 คืนที่ Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
– ค่าที่พัก 4 คืนที่ Reine
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการถ่ายภาพ

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งหมด
– ค่าวีซ่า และค่าประกันสุขภาพการเดินทาง ดูรายละเอียดการขอวีซาที่นี่
– ค่าอาหาร (มีรถบริการรับ-ส่งถึงร้านอาหาร)
– ค่าทิปคนขับรถ

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

เงื่อนไขการเดินทาง :
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง