เอกสารสำหรับขอวีซา ประเทศจีน

เอกสารสำหรับขอวีซา ประเทศจีน มีดังนี้

1. พาสปอร์ตตัวจริง ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน (ก่อนวันเดินทาง)

2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาวหรือฟ้าก็ได้ ห้ามรูปถ่ายในชุดข้าราชการ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเขียนชื่อและที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ของบริษัทที่ทำงานลงไปด้วย

4. ถ้าเคยไปประเทศจีนมาแล้วเกิน 2 ปี หรือในพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันไม่มีวีซาจีน ในส่งพาสปอร์ตเล่มที่มีวีซาจีนมาด้วย

5. ท่านที่ยังไม่เคยไปประเทศจีน ต้องส่งสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมีเงินในบัญชีอย่างน้อย 50,000 บาท

6. ใช้เวลา 4 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 1,600 บาท หากเป็นวีซาด่วนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

<< สภาพอากาศ

Back to topHomeหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพผลงานนักเรียนหนังสือ "Memory of Nepal"ใบสมัครกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !