เฉินตู หมีแพนด้า เทศกาลแข่งม้า 27 ก.ค.-3 ส.ค. 2024 (ว่าง 4 ที่ !)

 
ไฮไลท์ของทริปนี้คือ เทศกาลแข่งม้าของชาวทิเบต ซึ่งจะแต่งตัวในชุดประจำถิ่น มารวมตัวกันเพื่อกลางเต็นท์กว่าร้อยหลังในทุ่งหญ้าตามในภาพ พร้อมโชว์ทักษะการขี่ม้าและแข่งขันกันซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก การันตีได้จากภาพถ่ายเทศกาลแข่งม้าของ อ. กนิษ เคยได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน มาแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2551 นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม Landscape สวยๆ สัมผัสวัฒนธรรมของชาวทิเบต เที่ยวเฉินตู และชมแพนด้ายักษ์ พักโรงแรม 4-5 ดาว

นำทริปโดย อ.กนิษ ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน ที่จะถ่ายภาพให้ทุกท่าน แค่มีกล้องมือถือ ก็สามารถเข้าร่วมทริปนี้ได้

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก เสาร์ 27 กรกฎาคม 2024 : กรุงเทพฯ – เฉินตู – สะพานโบราณตู้เจียงเอี้ยนหมิ่น
07.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เวลา 10.05 น. เดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบิน TG618 และถึงสนามบินเมืองเฉินตู ในเวลา 14.00 น. (เวลาที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) จากนั้นเดินทางไปยังเมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) ชมสะพานโบราณตูเจียงเอี้ยนหมิ่น ซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของแพนด้ายักษ์และลิงสีทอง พักโรงแรม 4 ดาว

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2024 : ยิ่งสิ่ว – วั่วหลง – ภูเขาสี่ดรุณ
เดินทางสู่ภูเขาสี่ดรุณี โดยมีอีกฉายาว่า “ภูเขาแอลป์แห่งแผ่นดินจีน” โดยจะแวะเมืองยิ่งสิ่ว เพื่อชมประวัติของเมืองครั้งที่เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 2008 พักโรงแรม 3 ดาว

วันที่สาม จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2024 : หมู่บ้านทิเบตเจียอวี้ – ทุ่งหญ้าถ่ากง – วัดจินติ่ง – ซินตูเฉียว
เดินทางสู่ หมู่บ้านทิเบตเจียอวี้ โดย National Geographic ของเมืองจีนยกให้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน จากนั่นเดินทางต่อไปที่ ทุ่งหญ้าถ่ากง ซึ่งมีความสูงถึง 3,500 เมตรจากระดับนำ้ทะเล แต่มีทัศนียภาพที่งดงาม ที่นี้มีวัดลามะที่สวยงามของชุมนุมชาวทิเบต แล้วเดินทางต่อไปยังซินตูเฉียว พักโรงแรม 4 ดาว

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่สี่ อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2024 : ซินตูเฉียว – ย่าเจียง – หลี่ถัง
ถ่ายรูปที่ซินตูเฉียว สวรรค์ของนักถ่ายภาพ แล้วเดินทางสู่เมืองย่าเจียงและเมืองหลี่ถังตามลำดับ หลี่ถังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก และถูกเรียกว่า “เมืองคาวบอย” ชมวัดหลี่ถัง สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1580 พักโรงแรม 4 ดาว

_DSC0871WS_DSC3261WS

_DSC0871WS

วันที่ห้า พุธที่ 31 กรกฎาคม 2024 : หลี่ถัง
ถ่ายภาพเทศกาลแข่งขันม้าที่หลี่ถังเต็มวัน โดยชาวทิเบตจะแต่งตัวในชุดประจำถิ่น พร้อมโชว์ทักษะการขี่ม้าและแข่งขันกัน พักโรงแรม 4 ดาว

_DSC3261WS

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่หก พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2024 : หลี่ถัง – เก๋อเนี่ยซาน – จุดชมวิวภูเขาขาจื่อลา – Jianziwanshan Tunnel – เขาเกาเอ่อร์ซื่อซาน – ซินตูเฉียว
ถ่ายภาพเทศกาลแข่งขันม้าที่หลี่ถังครึ่งวัน จากนั้นเริ่มเดินทางกลับ แวะชมเก๋อเนี่ยซานภูเขาศักดิ์สิทธ์ิแห่งหน่ึงต้ังอยู่ในพื้นที่หนานคังหลี่ถัง จากน้ันข้ึนไปเที่ยวจุดชมวิวบนภูเขาขาจื่อลาต้ังอยู่ ณ ขอบเมืองหลี่ถัง บนเส้นทางไปยังเมืองเต้าเฉิงมีความสูง 4,718 เมตรเหนือระดับนำ้ทะเล เดินทางต่อไปยัง Jianziwanshan Tunnel มีความสูง 4,659 เมตร ต้ังอยู่บนทางหลวงที่ทอดยาวของแม่นำ้ที่ไปยังหลี่ถัง ผ่านถนนสวรรค์ 18 โค้ง จากกน้ันเราจะวิ่งผ่านเขาเกาเอ่อร์ซื่อซาน ซึ่งสูงจากกระดับนำ้ทะเล 4,412 เมตร แล้วเดินทางต่อไปที่ซินตูเฉียว พักโรงแรม 4 ดาว

_DSC0871WS_DSC3261WS

_DSC0871WS

วันที่เจ็ด ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2024 ซินตูเฉียว – คังติ้ง – ถ่ายภาพหมีแพนด้า – เฉินตู
เดินทางจากเมืองซินตูเฉียวไปยังเมืองคังติ้ง ซึ่งมีวัฒนธรรมในรูปแบบทิเบตผสมกับจีนอนุรักษ์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน โดยเราจะแวะถ่ายภาพแพนด้ายักษ์กัน ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่เฉินตู พักโรงแรม 5 ดาว

_DSC0871WS_DSC3261WS

วันที่แปด เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2024 เฉิงตู – กรุงเทพฯ
หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว แล้วเดินทางสู่สนามบินเฉินตู เพื่อกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 691 และจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลา 18.00 น.

อัตราค่าบริการ : 82,900 บาทต่อท่าน (รับจำนวนจำกัด)  (รวมตั๋วเครื่องบิน อาหารทุกมื้อ และวีซ่าแล้ว)
กรณีต้องพักเดี่ยวชำระเพิ่ม 20,000 บาท
จองทริปโดยชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2024

อัตรานี้รวม :
– ค่ารถตลอดการเดินทาง
– ค่าที่พัก 7 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
– ค่าวีซ่า
– ค่าอาหารทุกมื้อ
– ค่าเข้าชมสถานที่
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการถ่ายภาพ

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าทิป

 
เรื่องอาการแพ้ความสูง (Altitude Sickness) : เส้นทางเมื่อเราเดินทางอยู่ออกจากเฉินตู อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 3,500-4,400m ซึ่งผู้เดินทางอาจมีอาการแพ้ความสูง คือปวดศีรษะ เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย เนื่องจากปริมาณ Oxygen มีน้อยกว่าที่ราบ  ทีมงานจะเตรียมยา Diamox ไปให้ทุกท่าน แต่ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่ม Sulfa รวมถึงยาปฏิชีวนะกลุ่ม Bactrim on ไม่ควรทาน Diamox และขอความร่วมมือให้ทำกิจกรรมต่างๆให้ช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงวันแรกๆ ก่อนเดินทางควรออกกำลังกายโดยการเดินเร็วหรือวิ่ง 3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งหนึ่งอย่างน้อย 30 นาที จะช่วยได้มากครับ