ผลงานนักเรียนที่เข้ารับประทาน เกียรตินิยมถ่ายภาพ

นักเรียนของ ProfotoClass ทั้งหมด 12 ท่าน เข้ารับประทานเกียรตินิยมถ่ายภาพ จาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและเปิดนิทรรศการภาพถ่ายทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ณ ลานโถงลิฟต์แก้วและบริเวณโถงรูปไข่ อาคารจามจุรีสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 นิทรรศการ ฯ จะมีถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้

ในภาพผู้เรียนอายุน้อยที่สุดของ ProfotoClass ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพคือ คุณก้องภพ เกษมสุวรรณ อายุเพียง 15 ปี เพิ่งเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กชายก้องภพ เป็นนายเมื่อไม่กี่เดือนนี่เอง ขอให้ฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพต่อไปครับ

เกียรตินิยมถ่ายภาพเป็นการสอบวัดมาตรฐานการถ่ายภาพ จากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ นักเรียนของ ProfotoClass ที่ได้รับเกียรตินิยมถ่ายภาพจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพในครั้งนี้ มี 12 ท่าน ได้แก่

ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ได้รับเกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)

คุณวิษณุ ไพศาลเฟื่องฟุ้ง ได้รับเกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)

คุณอรรถกร มณีรัตน์ ได้รับเกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)

คุณนพพล ชูกลิ่น ได้รับเกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)

คุณรัชฎาภรณ์ เกษตรธีรกุล ได้รับเกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)

คุณชาญณรงค์ พานิชนันทนกุล ได้รับเกียรตินิยม LBPS (Licentiate of The Bangkok Photographic Society)

คุณรภัทร บัณฑุวณิช ได้รับเกียรตินิยม LBPS (Licentiate of The Bangkok Photographic Society)

คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ ได้รับเกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)

คุณวชิญา จาติกวนิช ได้รับเกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)

คุณสุมนา โลหะวิศวพานิช ได้รับเกียรตินิยม LBPS (Licentiate of The Bangkok Photographic Society)

คุณก้องภพ เกษมสุวรรณ ได้รับเกียรตินิยม LBPS (Licentiate of The Bangkok Photographic Society)

คุณกนิษ เทพศรีเมือง ได้รับเกียรตินิยม HonFBPS (Honorary Fellow of The Bangkok Photographic Society)

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านครับ

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *