เอกสารการขอวีซ่า ประเทศไอซ์แลนด์

imageea9

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ( อนุมัติโดยสถานฑูต ) จะใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ โดยเริ่มนับจากวันที่ได้รับเอกสารที่เรียบร้อยและสมบูรณ์ ผู้เดินทางจะต้อง

ขั้นตอนที่ 1 : ทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้า ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2 : ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารต่างๆด้านล่าง เพื่อนำไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง พร้อมสแกนลายนิ้วมือ (ลายนิ้วมือที่สแกนนี้สามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลา 5 ปี)

สถานที่ขอวีซ่า : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์ ดูที่ตั้ง
เวลาให้บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า : 8.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น. (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุด
เวลารับหนังสือเดินทาง : 13.00 น. – 16.00 น. (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุด
โทร. +66 2 460 7056

เอกสารการที่ใช้ยื่นประกอบคำร้อง การขอวีซ่าประเทศไอซ์แลนด์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
(ถ้ามีเอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแนบเอกสารการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย)

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซา (กรอกอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเดนมาร์กพร้อมลงชื่อผ้สูมัคร) ดาวน์โหลดได้ที่นี่
2. รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม. ฉากสีขาวและเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปต้องไม่มีการตกแต่งใดๆ (แนะนำให้ไปถ่ายรูปหลังรับบัตรคิวที่สถานทูต จะสะดวกที่สุดครับ)
3. หนังสือเดินทาง(ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันท่ีเดินทางกลับประเทศไทย และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้าสาหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์)
4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก ตามด้วยหน้าอื่นๆทุกหน้าท่ีประทับวีซ่า และหน้าที่มีตราประทับแสดงการเข้าออก
5. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มปัจจุบันเพิ่มอีก 1 หน้า
6. ถ้าผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18  ปี ต้องยื่นเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกลุ (ถ้าท่านเคยเปลี่ยนช่ือ หรือชื่อสกุล) ทั้งต้นฉบับและสำเนา (เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแนบเอกสารการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย)
7. ประกันสุขภาพการเดินทางท่ีครอบคลุมการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นจนถึงวันที่กลับประเทศไทย ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด (ประกันต้องมีวงเงินคุ้มครองในกลุ่มประเทศเชงเก้นอย่างน้อย 1.5 ล้านบาท หรือ 30,000 ยูโร) โดยต้องทำกับบริษัทประกันภัยตามลิงค์นี้เท่านั้น
8. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ หรือเรือไปประเทศเดนมาร์ก หรือประเทศอื่นในกลุ่มประเทศเชงเก้นท่ีผู้มัครต้องการเดินทางไป โดยแสดงวันเดินทางแน่นอนและสูงสุดไม่เกิน 90 วันซึ่งการจองวันเดินทางต้องอยู่ภายในวันท่ีระบุไว้ในประกันสุขภาพการเดินทาง
9. เอกสารยืนยันการจองที่พักในประเทศเดนมาร์ก หรือภายในประเทศเชงเก้นอื่นท่ีผู้สมัครต้องการเดินทางไป
10.โปรแกรมการเดินทางทั้งหมด
11.จดหมายรับรองการทำงาน หรือการเรียนที่ระบุการอนญุาตให้ลา หรือเอกสารรับรองอื่นในกรณีที่เป็นกิจการส่วนตัว ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
12.เอกสารทางการเงินสำหรับการเดินทางเป็น Statement ตัวจริงจากธนาคาร (หรือของผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้สมัครเป็นผู้เยาว์) พร้อมประทับตราของธนาคารและเซ็นต์กำกับ (อัพเดทบัญชีไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)
13.ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ตามเว็บไชต์ของสถานทูต (ประมาณ 2,300 บาท) และค่าธรรมเนียมบริการของศนูย์ยื่นวีซ่า VFS (ประมาณ 810 บาท)
14.แบบฟอร์มตรวจเอกสาร ดาวน์โหลดที่นี่
หมายเหตุ : ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *