เอกสารการขอวีซ่าประเทศเนปาล

เอกสารสำหรับขอวีซ่า ประเทศเนปาล มีดังนี้

1. พาสปอร์ตตัวจริง ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน (ก่อนวันเดินทาง)

2. เอกสารรับรองกับการฉีดวัคซิน Covid-19 (เป็นภาษาอังกฤษ) อย่างน้อย 2 เข็ม (ทำโดยบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ ในแอพ “หมอพร้อม” แล้วปริ้นลงกระดาษ หรือถ้าที่มี Covid-19 Vaccination Certificate เล่มสีเหลืองก็ถ่ายสำเนาไปแทนได้เช่นกันครับ)

3. กรอก ข้อมูลทางออนไลน์ ให้ครบถ้วน แล้วปริ้นลงกระดาษ

4. นำเอกสารข้อ 1-4 ไปยื่นระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. สามารถทำได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า คลิกที่นี่

5. สถานที่ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่า คลิกที่นี่

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,000 บาท (อยู่ในเนปาลไม่เกิน 15 วัน) และ 1,650 บาท (อยู่ในเนปาลไม่เกิน 30 วัน) ชำระโดยการโอนเข้าบัญชีสถานฑูต ฯ ในวันที่นำเอกสารไปยื่นครับ

หมายเหตุ : ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง