ผู้สอน กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน เป็นคนไทยคนล่าสุดที่ได้รับเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพขั้นสูงสุดจาก The Royal Photographic Society ประเทศอังกฤษ และเป็นเจ้าของหนังสือผลงานภาพถ่าย “Spirit of Asia” และ “Memory of Nepal” นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรางวัล คุณสามารถติดตามผลงานของเขาได้ที่ www.ganidphoto.com

สถานที่เรียน : อาคาร The Horizon ปากซอยเอกมัย (สุขุมวิท 63) ติดรถไฟฟ้า BTS (ประตูที่ 1) สถานีเอกมัย โทร. 092 683 9292

รายละเอียดหลักสูตรถ่ายภาพ และทริปถ่ายภาพ

Back to topหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพหนังสือ "Memory of Nepal"Share on Facebookกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !

ProfotoClass ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่ มณฑลซินเจียง นครหลวงอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เที่ยวชมและถ่ายภาพที่ คานาสือ อุทยานระดับ 5 ดาว ปากทางประตูสวรรค์แห่งมหามณฑลซินเจียง หลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาทองคำอัลไต แผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะและสวยงามยิ่งกว่าจิ่วจ้ายโกวหลายเท่า ถ่ายภาพ หมู่บ้านเหอมูชุน วิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีนักถ่ายภาพและนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจ และหลงใหลในมนต์เสน่ห์มากที่สุดของจีน เที่ยวชมทะเลทรายที่ทูรูฟาน เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม (เต็ม)

ทริปนี้ใช้เวลา 8 วัน 7 คืน เดินทาง 24 ก.ย.- 1 ต.ค. 2559 นี้ซึ่งเป็นช่วงที่ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีมากที่สุด นำโดย คุณกนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว พร้อมจะให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพต่างๆตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก เสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางโจว – อูรูมู่ฉี
06.00 น. — พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เคาน์เตอร์ U ประตู 10 สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.40 น. เดินทางสู่นครกวางโจว ด้วยเที่ยวบินที่ CZ 362 Q
12.30 น. ถึงสนามบินกวางเจา ตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่แต่โบราณ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว บริการอาหารกลางวัน ภายในบริเวณสนามบิน หลังอาหารแล้วเดินทางต่อสู่เมืองอูรู่มูฉี
15.50 น. เดินทางสู่นครอูรู่มูฉี โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ 6888 Q (บริการอาหารเย็นบนเครื่อง)
21.25 น. ถึงสนามบินอูรู่มูฉี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เข้าเช็คอินที่ XINJIANG MIRAMAR HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 : อูรู่มูฉี – ฟูหยุน – ผ่านชมภูเขาเพลิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟูหยุน ระหว่างทางจะได้ชม ภูเขาเพลิง (ภูเขาสีแดง Huoshaoshan火烧山) ตั้งอยู่ที่เมืองฉางจีของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ เป็นภูเขาที่มีสีแดงทั้งเขา และมีชื่อเสียงเพราะสีของเทือกเขาที่เป็นสีแดงสีเดียวกว่า 10 ตารางกิโลเมตร ให้ความรู้สึกเหมือนเห็นเขากำลังลุกไหม้ จากนั้นไปถ่ายภาพภูเขา 5 สี ซึ่งเป็นภูเขาหิน ที่มีลักษณะเป็นชั้นสีหลากสีให้เห็นเด่นชัด ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักถ่ายภาพ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วชมศูนย์อนุรักษ์และ เพาะพันธุ์ม้าป่า แห่งเดียวของเมืองจีนที่หลงเหลือในโลกนี้ ซึ่งในอดีตม้าป่าพันธุ์นี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองฟูหยุน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUNDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม จันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 : ฟูหยุน – อุทยานเค่อเคอะทั่วไห่ (รวมรถเหมา) – ปู้เอ๋อจิง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก แล้วเดินทางสู่ อุทยานเค่อเคอะทั่วไห่ อดีตเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศจีนในหุบเขาอัลไต ถิ่นที่อยู่ของคนไทยในอดีต ในปัจจุบันนี้กลายเป็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม และมีอากาศที่บริสุทธิ์ใต้หุบเขาอัลไต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ภายในอุทยานเค่อเคอะทั่วไห่) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองปู้เอ่อจิง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **พิเศษให้ท่านลิ้มลองรสชาติปลาน้ำเย็นของเมืองนี้ที่มีความหอมกรุ่นและอร่อยด้วยรสชาติหวานหอมของเนื้อปลาและความเผ็ดของเครื่องเทศต้นตำหรับซินเจียงที่ไม่เหมือนใคร** พักที่ SHENHU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อังคาร 27 กันยายน 2559 : ปู้เอ๋อจิง – คานาสือ – ทะเลสาบคานาสือ – เย้เลี่ยงวาน – ทะเลสาบเทวดา – ทะเลสาบมังกรหลับ – ศาลาชมปลา
เช้า บริการอาหารเช้าตั้งแต่เช้าตรู่ แล้วเดินทางสู่ คานาสือ อุทยานระดับ 5 ดาว ปากทางประตูสวรรค์แห่งมหามณฑลซินเจียง หลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาทองคำอัลไตบรรยากาศรอบด้านที่คล้ายคลึงกับสวิตเซอร์แลนด์ฝั่งตะวันออกตัดกับมวลหมู่ดอกไม้ป่าหลากสีและมวลหมู่สัตว์ป่าหากินบนยอดเขา เปรียบดั่งกับภาพความฝันที่สัมผัสได้บนโลกมนุษย์ จากนั้นเปลี่ยนอิริยาบถนำท่านเปลี่ยนขึ้นรถของทางอุทยานที่ หุบเหวเจียเติง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบคานาสือ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์ชิ้นสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าจิ่วจ้ายโกวหลายเท่า ล่องเรือ ทะเลสาบคานาสือ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารไปถ่ายภาพ เย้เลี่ยงวานหรือทะเลสาบวงพระจันทร์ ความน่าอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็นสองสีในเวลาเดียวกัน จากนั้นเดินทางต่อเพื่อชมความงามแห่ง ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความใสของน้ำและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้ และชมทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังของมังกรที่หลับเพื่อรอวันตื่น จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว กวนหวี่ถิง (ศาลาชมปลา) ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบคานัส
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIADENGYU DASENLIN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า พุธที่ 28 กันยายน 2559 : ปู้เอ่อจิง – หมู่บ้านเหอมูชุน – ธารน้ำห้าสี – คุยถุน – อุทยานเมืองปีศาจ (เมืองแพะเมืองผี) – แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ – เค่อลามาอี้
เช้า บริการอาหารตั้งแต่เช้าตรู่แล้วไปถ่ายภาพ หมู่บ้านเหอมูชุน ที่อยู่ด้านบนของอุทยานฯ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันกาลนี้ พร้อมชมบรรยากาศ และวิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีนักถ่ายภาพ และนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจ และหลงใหลในมนต์เสน่ห์มากที่สุดในประเทศจีน จากนั้นเดินทางไปชมมหัศจรรย์ ธารน้ำห้าสี เป็นธารน้ำที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธารพร้อมทั้งโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำที่มีความยาวไกลสุดตาเมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธารจะมหัศจรรย์ยิ่งนัก ชมแกรนแคนยอน ที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำและสายลมทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆเปรียบเสมือนอาณาจักรหินสีทองที่มีความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บรักษา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ อุทยานเมืองปีศาจ หรือ แพะเมืองผี เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลมทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆเปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย เดินทางต่อไปยังเมือง เค่อลามาอี้เป็นแหล่งผลิต น้ำมันมากที่สุดเมืองหนึ่งในมณฑลซินจียง ชมมหัศจรรย์ แปลงนาน้ำมันเค่อลามาอี้ ให้ท่านชมวิวบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุด ของมณฑลซินเจียง เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศจีน
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 : คุยถุน – สือเหอจือ – พิพิธภัณฑ์ทหาร – อูรูมู่ฉี – ตลาดต้าปาจา – ทูรูฟาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมือง สือเหอจือได้รับการสถาปนาจากองค์กรสหประชาชาติ เป็นเมือง ที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่รวมกันอย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างของเมืองที่ประสบความสำเร็จที่อนุรักษ์ธรรมชาติและคนเมืองอยู่รวมกันอย่างสมบูรณ์และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และธรรมชาติที่สวยงามเหมือนไข่มุกทะเลทราย ชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ในการสร้างเมืองสือเหอจือใน สมัยสงครามคอมมิวนิสต์และก๊กมินตั๋ง และแย่งชิงดินแดนของ มณฑลซินเกียงในการต่อสู้ระหว่างลัทธิแบ่งแยกดินแดนของต่างชาติ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ เมืองอูรูมู่ฉี จากนั้นให้ท่าน เลือกซื้อของพื้นเมืองที่ระลึกที่ตลาดต้าปาจาหรือตลาดบาซ่า อาทิเช่น แส้หางจามรี, เสื้อผ้าของแบรนด์เนม, ผลไม้, อาหารท้องถิ่น ฯลฯ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และเข้าสู่พักที่เมืองทูรูฟาน

วันที่เจ็ด ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 : ทูรูฟาน – ภูเขาเปลวไฟ – สวนหงซาน – อูรูมู่ฉี – โชว์ระบำซินเจียง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมี ความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ความสูงเฉลี่ย 500 เมตร ลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม้ จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียง ชมทัศนียภาพอันสวยงามที่หาดูได้ยากของเมือง
เย็น บริการอาหารเย็น ณ อาคารแสดง โชว์พื้นเมืองระบำซินเจียง อันงดงามตระการตาหาที่ใดเปรียบได้ยาก รวมทั้งความสนุกเร้า ใจ ความมันและความเร่าร้อนของการ ร่ายรำของชนชาวเหวยอู๋ เอ่อ หรือชาวซินเจียง ให้ท่านตะลึงดั่งอยู่ในมนต์สะกดของระบำดอกไม้ของชาวซินเจียง พักที่ XINJINAG MIRAMAR HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 : อูรูมู่ฉี – กวางโจว – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า (อาหารกล่อง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูรู่มูฉี
11.00 น. เหินฟ้าสู่นครกวางโจว โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 6979Q
15.45 น. ถึงสนามบินกวางโจว อาหารเย็นภายในสนามบิน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ
19.50 น. บินลัดฟ้าสู่ มหานครกรุงเทพฯโดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 361 Q
22.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพถ่ายและความประทับใจ

ค่าใช้จ่าย 
ประมาณ 69,900 บาท กรณีพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 9,500 บาท หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว รอรับอีเมลรายละเอียดชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน

ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
– ค่าวิทยากร ตลอดการเดินทาง
– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด ไป-กลับ Bangkok / Guangzhou / Bangkok
– ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศชั้นประหยัด ไป-กลับ Guangzhou / Ürümqi / Guangzhou
– ค่าโรงแรมที่พัก 5 ดาวพร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน) 7 คืน
– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
– ค่าอาหารทุกมื้อ
– ค่ามัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายไม่รวม :
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าประกันอุบัติเหตุ รายละเอียดการขอวีซ่าดูได้ที่นี่

การเตรียมตัว :
– กล้อง และเลนส์ทางยาวโฟกัส 17mm หรือ 24mm หรือ 28mm ถึง 200หรือ 300mm เตรียม Battery และ Memmory card ให้เพียงพอ
– ขาตั้งกล้อง สายลั้นชัตเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บไฟล์ภาพ และ Filter Lee 0.9 หรือ 1.2 ND Soft Grad (ถ้ามี)
– อุปกรณ์กันหนาว ครีมกันแดด หมวก แว่นกันแดด และรองเท้าที่สวมสบาย
– ยารักษาโรคประจำตัว

<< ทริปถ่ายภาพทั้งหมด

รายชื่อผู้ร่วมทริป : (เต็ม)
1. Ganid
2. Chayaboon
3. Nitinol
4. Amara
5. Suporn
6. Pemika
7. Annop
8. Sitsophon
9. Treepipat
10.Sunthorn
11.Anchalee
12.Ratana
13.Witcha
14.Tharinee
15.Suvit
16.Surapong
17.Wasana
18.Joshua
19.Boontarika
20.Kacharine
21.Vongbhum

เงื่อนไขการเดินทาง :
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคา หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดจำต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้
– การยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
– ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง
– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง

ตอนนี้มีทริปถ่ายภาพหลายโปรแกรมให้คุณเลือก ได้แก่

Back to topหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพหนังสือ "Memory of Nepal"Share on Facebookกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมทริปถ่ายภาพ กับ ProfotoClass นำโดย คุณกนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพเกียรตินิยมอังกฤษ ซึ่งได้ไปสำรวจเส้นทางและจุดถ่ายภาพจากสถานที่จริงมาแล้ว พร้อมจะให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพต่างๆตลอดการเดินทาง ผู้เริ่มต้นถ่ายภาพหรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมทริปถ่ายภาพนี้ได้

ตอนนี้มีทริปถ่ายภาพหลายโปรแกรมให้คุณเลือก ได้แก่

ทริปถ่ายภาพ : Northern light – Iceland 6-13 มีนาคม 2559 (เต็ม)

ไอซ์แลนด์ (Iceland) ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทร Arctic สูงขึ้นไปใกล้ขั้วโลกเหนือคลิกดูรายละเอียด »

ทริปถ่ายภาพ : นครศรีธรรมราช-พัทลุง 20-22 พฤษภาคม 2559 (เต็ม)

ช่วงวันหยุดวิสาขบูชา 2559 นี้ ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง เพื่อถ่ายภาพที่คลิกดูรายละเอียด »

ทริปถ่ายภาพ : เลห์ ลาดักห์ จันสการ์ 28 ก.ค.- 6 ส.ค. 2559 (เต็ม)

เลห์ ลาดักห์ จันสการ์ เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต หรือทิเบตน้อย ดินแดนที่ซ่อนเร้นในอ้อมกอดหิมาลัย เป็นชุมทางการค้าขายของ 1คลิกดูรายละเอียด »

ทริปถ่ายภาพ : ซินเจียง คานาสือ เส้นทางสายไหม 24 ก.ย.- 1 ต.ค. 2559 (เต็ม)

ProfotoClass ขอเชิญทุกท่านเดินทางสู่ มณฑลซินเจียง นครหลวงอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เที่ยวชมและถ่ายภาพที่ คานาสือคลิกดูรายละเอียด »

ทริปถ่ายภาพ : Northern light – Iceland 20-27 พ.ย. 2559 (ว่าง 4 ที่)

ไอซ์แลนด์ (Iceland) ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทร Arctic สูงขึ้นไปใกล้ขั้วโลกเหนือคลิกดูรายละเอียด »

ทริปถ่ายภาพ : Colorful Morocco 3-11 ธันวาคม 2559 (ว่าง 4 ที่)

ประเทศโมรอคโค ดินแดนบนสุดของทวีปแอฟริกาตะวันตก ที่มีกลิ่นอายแห่งชาวแขกมัวร์อันมีเอกลักษณ์พิเศษคลิกดูรายละเอียด »

ชมภาพเบื้องหลัง จากทริปที่ผ่านมา

Back to topหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพหนังสือ "Memory of Nepal"Share on Facebookกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !

หลักสูตรถ่ายภาพ ที่ ProfotoClass เปิดสอนได้แก่
– Beginners
– Portraits & Low Light
– Landscapes & Travel
– Private Workshops
– Lightroom Workshop
– Time-lapse Photography
– Macro Photography
– Photoshop for Photographer

นอกจากนี้ยังจัด ทริปถ่ายภาพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกด้วย

ผู้สอน กนิษ เทพศรีเมือง ช่างภาพรางวัลถ้วยพระราชทาน เป็นคนไทยคนล่าสุดที่ได้รับเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพขั้นสูงสุดจาก The Royal Photographic Society ประเทศอังกฤษ และเป็นเจ้าของหนังสือผลงานภาพถ่าย “Spirit of Asia” และ “Memory of Nepal” นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรางวัล คุณสามารถติดตามผลงานของเขาได้ที่ www.ganidphoto.com

สถานที่เรียน : อาคาร The Horizon ปากซอยเอกมัย (สุขุมวิท 63) ติดรถไฟฟ้า BTS (ประตูที่ 1) สถานีเอกมัย โทร. 092 683 9292

รายละเอียดหลักสูตรถ่ายภาพ

หลักสูตร Landscape & Travel 27-28 ส.ค. 2559 (ว่าง 2 ที่)

หลักสูตร Landscapes & Travel : หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนจบหลักสูตร Beginners หรือเคยฝึกถ่ายภาพมาแล้วระยะหนึ่งคลิกดูรายละเอียด »

หลักสูตร Portrait & Low Light 3-4 ก.ย. 2559 (ว่าง 4 ที่)

หลักสูตร Portrait & Low Light : หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ผ่านการเรียนจากหลักสูตรคลิกดูรายละเอียด »

หลักสูตร Lightroom Workshop 10-11 ก.ย. 2559 (ว่าง 6 ที่)

ปัญหาของผู้รักการถ่ายภาพ………. เก็บไฟล์ภาพอย่างไรให้เป็นระบบ ? มีภาพเยอะแต่ค้นหาภาพไม่เจอคลิกดูรายละเอียด »

หลักสูตร Private Workshop (โทรนัดเรียนได้ทันที)

หลักสูตร Private Workshop : เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้่องการเรียนเดี่ยว,เรียนกลุ่มเล็กหรือมีเวลาจำกัดคลิกดูรายละเอียด »

หลักสูตร Beginner 15-16 ตุลาคม 2559

หลักสูตร Beginners : ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เหมาะสำหรับผู้พึ่งเริ่มต้นฝึกถ่ายภาพ สามารถเรียนได้ทั้งกล้องคลิกดูรายละเอียด »

งานรับเป็นวิทยากร อบรมถ่ายภาพให้บริษัทและองค์กรต่างๆ

นอกจากการอบรมถ่ายภาพหลายๆหลักสูตร รวมถึงการจัดทริปถ่ายภาพให้นักเรียนและผู้สนใจแล้ว คุณกนิษ เทพศรีเมืองคลิกดูรายละเอียด »

รายละเอียดทริปถ่ายภาพ

ความประทับใจของผู้เรียน

“ประทับใจในการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและกำลังใจจากอาจารย์กนิษในการให้สอบเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพรวมถึงบรรยากาศการเรียนในห้องและการออกถ่ายภาพนอกสถานที่ประทับใจในความเป็นกันเองของเพื่อนๆและอาจารย์ จนสนิทกับเพื่อนในชั้นเรียนและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปแล้วในชีวิตจริง” ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน ทั้งหลักสูตรถ่ายภาพ และหลักสูตรตกแต่งภาพเพื่อให้ผลงานเกิดความประทับใจ อาจารย์สอนเทคนิคถ่ายภาพเข้าใจง่าย สร้างจินตนาการ และเติมเต็มการจัดวางองค์ประกอบภาพถ่ายให้สวยได้อย่างรวดเร็ว คุณภัคพิชา ภู่ทับทิม นักวิชาการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

“ประทับใจในอาจารย์ผู้สอนที่มีความตั้งใจทุ่มเทในการสอนตลอดจนให้ความเป็นกันเองคอยให้คำแนะนำมาโดยตลอดจนผมสามารถสอบผ่านเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพได้ อย่างที่สองความประทับใจจากเพื่อนทั้งร่วมรุ่นและต่างรุ่นที่มีกิจกรรมร่วมกัน จนเป็นเพื่อนที่มีความสนิทกันมากจนถึงปัจจุบัน
คุณนพพล ชูกลิ่น กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทอาร์บีเอสกรุ๊ป

Back to topหลักสูตรถ่ายภาพทริปถ่ายภาพหนังสือ "Memory of Nepal"Share on Facebookกรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสารฟรี !