Kenya Safari 10-17 สิงหาคม 2018

ท่องดินแดนซาฟารี ถ่ายภาพสัตว์ป่าในช่วงสำคัญที่สุดในรอบปีซึ่งมีการอพยพย้ายถิ่น ถ่ายภาพฝูงช้างป่าโดยมียอดเขาคิลิมันจาโรเป็นฉากหลัง ชมนกฟลามิงโก้นับล้านตัวที่ทะเลสาบนากูรู บินตรงโดยสายการบินเคนย่า พักโรงแรม 4 ดาว พร้อมบินภายในประเทศ รับเพียง 12 ท่าน วิทยากรคือ อาจารย์กนิษ เทพศรีเมือง ที่จะให้คำแนะนำการใช้กล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ ตลอดการเดินทาง (เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 12 สิงหาคม 2018)

วันแรก ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 : กรุงเทพ ฯ – กรุงไนโรบี
21.00 น พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเคนย่าแอร์เวย์

วันที่สอง เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 : กรุงไนโรบี – อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี
01.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า เที่ยวบินที่ KQ887 06.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี (Jomo Kenyatta International Airport) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเคนย่า หลังจากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้แบบหลังคาเปิดตะลุยซาฟารี  เดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี (Amboseli National Park) (ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ช.ม.) อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเคนยา อาณาเขตติดต่อกับประเทศแทนซาเนีย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นออกเกมไดร์ฟ (Game Drive) หมายถึงการออกล่าสัตว์ด้วยกล้องถ่ายภาพ 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก คืนนี้พักที่ Kilima Safari Camp

วันที่สาม อาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 : อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี – บินสู่ไนโรบี – ทะเลสาบไนวาชา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่ของพัก จากนั้นออกเกมไดร์ฟ (Game Drive) รอบเช้า แล้วเดินทางโดยเครื่องบินเล็กภายในประเทศจากอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลีสู่กรุงไนโรบี แล้วเดินทางสู่ทะเลสาบไนวาชา 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก คืนนี้พักที่ Lake Naivasha Sopa Resort

วันที่สี่ จันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2018 : ทะเลสาบไนวาชา  – ทะเลสาบนากูรู
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินากูรู (Nakuru National Park) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม. เพื่อออกเกมไดร์ฟ (Game Drive) ทะเลสาบแห่งนี้มีนกฟรามิงโก้นับแสนตัว หากมองจากที่สูงจะเห็นเป็นสีชมพู รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่องระหว่างทาง (Lunch Boxes) แล้วออกเกมไดร์ฟ (Game Drive) อีกครั้ง รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก Lake Naivasha Sopa Resort

วันที่ห้า อังคารที่ 14 สิงหาคม 2018 : ทะเลสาบไนวาชา – อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า
เดินทางสู่มาไซมาร่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช.ม. อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ มาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี  รับประทานอาหารกลางวัน แล้วออกเกมไดร์ฟ (Game Drive) รอบบ่าย พักที่ Mara River Lodge

วันที่หก พุธที่ 15 สิงหาคม 2018 : อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (เต็มวัน)
ออกเกมไดร์ฟ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ตลอดวัน พร้อมกับชมสัตว์ป่า ตามหา Big 5 ซึ่งได้แก่ สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า (เลือกซื้อ Optional tour นั่ง Balloon ยักษ์) ชมการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลายจะมีจำนวนนับแสนตัว ข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และมีสัตว์จำนวนมากถูกจระเข้กินเป็นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ พักที่ Mara River Lodge

วันที่เจ็ด พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 : อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า – กรุงไนโรบี
ออกเกมไดร์ฟที่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าอีก รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางกลับสู่กรุงไนโรบี เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ขับรถชมเมืองและวิถีความเป็นอยู่ในเมืองหลวง รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารคาร์นิวอร์ จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินโจโม เคนยัตตา อาคารระหว่างประเทศ กรุงไนโรบี 21.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี เพื่อทำการตรวจบัตรโดยสารและสัมภาระ 23.59 น. ออกเดินทางโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 886 บินตรงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่แปด ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 : กรุงเทพ ฯ
13.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพสวยๆและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : ราคา____ บาท 
กรอกใบสมัครด้านล่าง แล้วรอรับอีเมลแจ้งรายละเอียดการชำระมัดจำ
-งวดที่หนึ่ง 10,000 บาท ชำระไม่เกิน  26 กุมภาพันธ์ 2018
-งวดที่สองอีก 40,000 บาท ชำระไม่เกิน 30 เมษายน 2018
-ส่วนที่เหลือชำระไม่เกิน 30 มิถุนายน 2018
กรณีต้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 16,500 บาท

อัตรานี้รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าวีซ่าเคนย่า
– รถรับส่งตลอดการเดินทาง
– ค่าที่พัก
– ประกันการเดินทาง
– วิทยากรให้คำแนะนำเทคนิคถ่ายภาพ ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม :
– ค่าตั๋วเครื่องบิน Bangkok-Nairobe-Bangkok
– ค่าฉีดวัคซินไข้เหลือง
– ค่าทิป