ผลงานผู้เรียน กิจกรรมออกถ่ายภาพ ณ เขาแหลมหญ้า ( Field Trip )

กิจกรรมออกถ่ายภาพนอกสถานที่ ( Field Trip ) มีในทุกๆหลักสูตรถ่ายภาพของ ProfotoClass เมื่อผู้เรียนได้เรียนภาพทฤษฎีและปฏิบัติในชั้นเรียนแล้ว จะได้นำความรู้และทักษะทั้งหมดมาใช้ในสถานการณ์จริง นี่เป็นผลงานผู้เรียนจาก กิจกรรมออกถ่ายภาพนอกสถานที่หลักสูตร Landscape& Travel  ดูรายละเอียดหลักสูตรถ่ายภาพ คลิกที่นี่ !

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *