คุณกนิษ เทพศรีเมือง ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555”


 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือก คุณกนิษ เทพศรีเมือง ให้เป็นหนึ่งในผู้ที่เหมาะสมแก่การเชิดชูเกียรติให้เป็น “ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2555″ โดยมีเกียรติและสิทธิในนามของศิลปินนักถ่ายภาพไทยอย่างสมบูรณ์นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ศิลปินนักถ่ายภาพไทย เป็นรางวัลที่เป็นเครื่องหมายในการเชิดชูเกียรติ แก่นักถ่ายภาพของไทยที่มีความสามารถและผลงานที่เป็นเลิศในด้านการถ่ายภาพ ให้เป็นที่รู้จักในสังคมของประเทศและนานาประเทศ โดยจรรโลงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ

นิทรรศการภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2555 จะจัดขึ้นพร้อมกับงานโฟโต้แฟร์ 2012 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2555 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา