เชิญชม นิทรรศการภาพถ่ายและภาพปูนปั้นนูนต่ำ “จากตาเราสู่ใจเขา”

แนวคิดของการจัดงาน
เป็นการจัดนิทรรศการภาพถ่ายสำหรับผู้พิการทางสายตาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ ไทย โดยผสานศิลปะภาพถ่ายกับประติมากรรมปูนปั้นนูนต่ำเข้าด้วยกัน เพื่อให้คนทั่วไปและผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ประสบการณ์ในแบบเดียวกัน ร่วมกัน เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดในด้านความสามารถในการรับรู้ของผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจกันของทุกคนในสังคม

จุดมุ่งหมายของการจัดงาน
กลุ่มเป้าหมายของการจัดงานมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มคนทั่วไป และ กลุ่มผู้พิการทางสายตา โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ส่งเสริมความเข้าใจกันของทุกคนในสังคม ให้เพื่อคนทั่วไปได้รับรู้ถึงขีดจำกัดของผู้พิการทางสายตา และเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ประสบการณ์ที่เดิมเคยถูกจำกัดว่าต้อง รับรู้ผ่านการเห็นได้เท่านั้นผ่านศิลปะปูนปั้นนูนต่ำเหมือนจริง โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้แก่องค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อผู้พิการทางสายตา

คณะทำงาน
กลุ่มช่างภาพอิสระ Escape เป็นแกนหลักในการทำงาน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานที่แสดงในนิทรรศการ
ภายในนิทรรศการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติจากอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรม มาร่วมถ่ายทอดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพถ่ายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นประติมากรรมปูน ปั้นนูนต่ำอันทรงคุณค่าเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้
ภาพถ่ายรวม 67 ภาพ และปูนปั้นนูนต่ำจำนวน 67 ชิ้นงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปั้นโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาประติมากรรม อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน
2. ภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ปั้นโดยศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม อาจารย์เข็มรัตน์ กองสุข
3. ภาพถ่ายจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ปั้นโดยศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม อาจารย์เข็มรัตน์ กองสุข
4. ภาพถ่ายจากศิลปินถ้วยรางวัลพระราชทาน ช่างภาพจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่างภาพอิสระ ปั้นโดยคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานที่และช่วงเวลาที่ใช้จัดแสดง
ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2555

ศิลปินนักถ่ายภาพของงานนิทรรศการภาพถ่าย Escape 2

อาจารย์ ยรรยง โอฬาระชิน (ศิลปินแห่งชาติ)
อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ)
คุณวรรณี ชัชวาลทิพากร
อาจารย์ กนิษ เทพศรีเมือง
อาจารย์ นิติกร กรัยวิเชียร
คุณดาว วาสิกศิริ
คุณกนก สุริยสัตย์
คุณบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
คุณสุรพล สุคำทัศน์
คุณสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
คุณธัชชะ รัตนศักดิ์
อาจารย์ รชฎ วิสราญกุล
คุณวิสิฏฐ์ ธำรงหวัง
คุณสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
คุณกิตติพล ยิ่งกิจภิญโญ
คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน
คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ
คุณเดวิด เล้า

คุณกมลทิพย์ ศักดิ์สมานชัย
คุณคีรีขันธ์ ไชยพร
คุณจอมพล มุสิกวงศ์
คุณจินตนา ลิ้มพงษา
คุณชลลดา สวัสดิวงศ์
คุณชาญณรงค์ พานิชนันทนกุล
คุณชาลี จันทนยิ่งยง
คุณเชฎฐ์ ตุงชีพ
คุณฐานะนันต์ สังข์นวล
คุณทวี แซ่อู๋
คุณเทพฤทธิ์ ชัยกิจ
คุณธนโชค ภูมิศิริชโย
คุณธนวัฒน์ สุมิตไพบูลย์
คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา
คุณนพพล ชูกลิ่น
คุณบรรจง ตรีภพนาถ
คุณบรรหาร ลิ้นทอง
คุณบูชาชน เพชรธัญญะ
คุณปวีณา ซื่อตรง
คุณพรเทพ ตั้งสักกาญจน์
คุณพันธกร อรุณวัฒนาพร
คุณไพศิลป์ ลิมป์ทองทิพย์
คุณมนตรี ด่านวิรุฬหวณิช
คุณมนัส รุ่งอยู่ศิริ
คุณวรดิเรก มรรคทรัพย์
คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์
คุณวรรนธนี อภิวัฒนเสวี
คุณวรินทร บุญยะชัย
คุณวิษณุ ไพศาลเฟื่องฟุ้ง
คุณศรินทร เมธีวัชรานนท์
คุณสมฤดี ศรีพิพิธ
คุณสุกรี สินธุภิญโญ
คุณสุนิษา เปรมใจสุข
คุณสุพัตรา ชพานนท์
คุณสุรีย์ ทงก๊ก
คุณอนงค์นาฎ อโณทิพย์
คุณอรรถกร มณีรัตน์
คุณอริศรา เจษฎาพงศ์ภักดี
คุณอาภรณ์ บำรุงสุข
คุณอาภาลักษณ์ เอกพานิช
คุณอิทธิ ประกายหงษ์มณี
คุณอิทธิพล ดีมี
คุณอิศรา ประกายหงษ์มณี
คุณเอกชัย วริทธิ์ชราพร

no comments
Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *