ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 ท่าน ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนทั้ง 4 ท่าน ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานการถ่ายภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมการตัดสินเกียรตินิยมมี 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2550
2. อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2552
3. คุณวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2554
4. คุณวิสิฏฐ์ ธำรงหวัง ช่างภาพเกียรตินิยม FBPS FRPST
5. คุณนพคุณ กุลสุจริต ช่างภาพเกียรตินิยม FBPS FRPST

นักเรียนของ ProfotoClass ที่สอบผ่านเกียรตินิยมถ่ายภาพในครั้งนี้ มี 4 ท่าน ได้แก่
1. คุณวลัยลักษณ์ คงนิล สอบผ่านเกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)
2. คุณเบญจวรรณ สมสิน สอบผ่านเกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)
3. คุณอัศวรรณ์ เรืองชู สอบผ่านเกียรตินิยม LBPS (Licentiate of The Bangkok Photographic Society)
4. คุณอัฐสิทธิ์ หงวนประเสริฐ สอบผ่านเกียรตินิยม LBPS (Licentiate of The Bangkok Photographic Society)

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 4 ท่านครับ

ภาพชุดที่ 1 นี้เป็นผลงานของ คุณอัฐสิทธิ์ หงวนประเสริฐ สอบผ่านเกียรตินิยมระดับ LBPS

ภาพชุดที่ 2 เป็นผลงานของ คุณเบญจวรรณ สมสิน สอบผ่านเกียรตินิยมระดับ ABPS เป็นภาพชุด ชื่อ “สัตว์ป่าแห่งทุ่งหญ้าสะวันนา”

การสอบเพื่อรับเกียรตินิยมของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะถ่ายภาพอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้สอบจะได้ฝึกฝนการควบคุมอุปกรณ์ และการจัดองค์ประกอบศิลป์, รวมถึงทักษะการเลือกภาพ, การเรียงภาพ, การติดการ์ดเพื่อนำเสนอผลงานภาพถ่ายตามมาตรฐานสากล ผู้สมัครสอบสามารถทำได้โดยการส่งผลงานภาพถ่ายของตนเองเข้ามาตามที่อยู่ (ดูรายละเอียดการส่งผลงานภาพถ่ายแต่ละระดับด้านล่าง) ผลงานภาพถ่ายของผู้สมัครจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพ รวมทั้งหมด 5 ท่าน เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถใช้อักษรย่อเกียรตินิยมนั้นต่อท้ายชื่อผู้สอบผ่าน พร้อมทั้งได้รับเชิญเข้ารับเกียรตินิยมในโอกาสสำคัญของสมาคม ฯ กรณีที่สอบไม่ผ่านผู้สมัครจะได้รับเอกสารชี้แจงถึงสาเหตุเพื่อจะได้นำไปพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและแก้ไขข้อบกพร่องในการสอบครั้งต่อไป การสอบเกียรตินิยมครั้งต่อไป จะปิดรับผลงานภาพถ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นี้

การสอบเพื่อขอรับเกียรตินิยมของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

เกียรตินิยม LBPS (Licentiate of The Bangkok Photographic Society)

LBPS เป็นการสอบเกียรตินิยมขั้นต้น ผลงานผู้สอบต้องแสดงถึงการมีพื้นฐานที่ดี ในการควบคุมกล้อง, การจัดองค์ประกอบภาพและการนำเสนอผลงาน (การเลือกภาพ, การเรียงภาพ และการติดการ์ด)

1. ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพหรือไม่ก็ได้

2. ผู้ที่สอบผ่านเกียรตินิยมจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคม ฯ ทันที

3. ผู้สมัครสอบต้องส่งภาพถ่ายประเภทเอกรงค์ หรือภาพถ่ายประเภทภาพสี ขนาดด้านยาว 15 นิ้ว จำนวน 10 ภาพ

4. สามารถส่งภาพเข้าสอบเป็นภาพบุคคลได้ไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพวิถีชิวิตไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพสถาปัตยกรรมไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพภูมิทัศน์ไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพโคลสอัพหรือมาโครไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพกลางคืนไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพสัตว์ไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพกีฬาไม่เกิน 2 ภาพ หรือภาพแนวอื่นๆ ไม่เกินแนวละ 2 ภาพ เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วได้จำนวน 10 ภาพ

5. จะต้องมีภาพที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า 7 ภาพ และคณะกรรมการให้ผ่านเกินกึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าสอบผ่าน

6. ค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท

เกียรตินิยม ABPS (Associate of The Bangkok Photographic Society)

ABPS เป็นการสอบเกียรตินิยมระดับกลาง ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่าระดับ LBPS มาก ผลงานผู้สอบต้องแสดงถึงการมีทักษะที่ดีมาก ในการควบคุมอุปกรณ์, การจัดองค์ประกอบศิลป์, ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอผลงาน (การเลือกภาพ, การเรียงภาพ และการติดการ์ด) ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องได้รับเกียรติยม LBPS มาก่อน แต่สมาคม ฯ แนะนำให้สอบในระดับ LBPS ก่อน นอกเสียจากผู้สมัครมั่นใจว่าได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์การถ่ายภาพมามากเพียงพอแล้ว

1. ผู้สมัครจะเป็นสมาชิกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพหรือไม่ก็ได้

2. ผู้ที่สอบผ่านเกียรตินิยมจะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคม ฯ ทันที

3. ผู้สมัครสอบต้องส่งภาพถ่ายประเภทเอกรงค์  หรือภาพถ่ายประเภทภาพสี ขนาดด้านยาว 18 นิ้ว จำนวน 15 ภาพ

4. สามารถส่งภาพเข้าสอบได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง ในจำนวน 5 ประเภทดังนี้

4.1 ภาพถ่ายวิจิตรศิลป์ (Pictorial ) ที่มีความหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องส่งเป็นภาพชุด โดยมีภาพซ้ำแนวได้ไม่เกิน 2 ภาพ (ดูรายละเอียดการส่งภาพถ่ายวิจิตรศิลป์ด้านล่าง)

4.2 ภาพถ่ายท่องเที่ยว (Travel) ส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

4.3 ภาพถ่ายธรรมชาติ (Nature) เช่น ภาพสัตว์ป่า แมลง พืชพันธุ์และธรรมชาติทั่วไป

4.4 ภาพถ่ายจากห้องถ่ายภาพ (Studio) ได้แก่ภาพคน สัตว์ สิ่งของและอื่น ๆ

4.5 ภาพถ่ายกีฬา (Sports) ภาพการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ รวมทั้งกีฬาชาวบ้านโดยภาพที่ส่ง ต้องไม่ซ้ำชนิดกีฬา

5. จะต้องมีภาพที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า 12 ภาพ และคณะกรรมการให้ผ่านเกินกึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าสอบผ่าน

6. ค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท

เกียรตินิยม FBPS (Fellow of The Bangkok Photographic Society)

FBPS เป็นการสอบเกียรตินิยมขั้นสูงสุด ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่าระดับ ABPS มาก ผลงานผู้สอบต้องแสดงถึงการมีทักษะที่ดีเยี่ยม ในการควบคุมอุปกรณ์, การจัดองค์ประกอบศิลป์, ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอผลงาน (การเลือกภาพ, การเรียงภาพ และการติดการ์ด) ผลงานแต่ละภาพและผลงานภาพถ่ายทั้งชุดต้องแสดงว่า ผู้ถ่ายภาพได้เห็นและคิดสร้างสรรค์รวมถึงควบคุมอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังการถ่ายทำ ในฐานะช่างภาพที่ดีที่สุดในประเภทที่ตนเลือกส่งสอบ

1. ผู้สมัครต้องได้รับเกียรติยม ABPS หรือ ARPS มาแล้ว และต้องเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคม ฯ

2. ไม่จำกัดอายุของผู้สมัครสอบ

3. ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายเอกรงค์ หรือภาพสี ขนาดความยาวไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 20 ภาพเท่านั้น

4. สามารถส่งภาพเข้าสอบได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง ในจำนวน 5 ประเภท ดังนี้

4.1 ภาพถ่ายวิจิตรศิลป์ (Pictorial) ไม่จำเป็นต้องส่งเป็นภาพชุด (ดูรายละเอียดการส่งภาพถ่ายวิจิตรศิลป์ด้านล่าง)

4.2 ภาพถ่ายท่องเที่ยว (Travel) ส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

4.3 ภาพถ่ายธรรมชาติ (Nature) เช่น ภาพสัตว์ป่า แมลง พืชพันธุ์และธรรมชาติทั่วไป

4.4 ภาพถ่ายจากห้องถ่ายภาพ (Studio) ได้แก่ภาพคน สัตว์ สิ่งของและอื่น ๆ

4.5 ภาพถ่ายกีฬา (Sports) ภาพการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ รวมทั้งกีฬาชาวบ้าน โดยภาพที่ส่งต้องไม่ซ้ำชนิดกีฬา

5. จะต้องมีภาพที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า 17 ภาพ และคณะกรรมการให้ผ่านเกินกึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าสอบผ่าน

6. ค่าสมัครสอบคนละ 1,000 บาท

การสมัครสอบ

1. กำหนดส่งผลงานภาพถ่ายเข้าสอบได้ปีละ 2 ครั้ง

– ครั้งที่ 1 หมดเขตส่งผลงานภาพถ่าย 15 มิถุนายน
– ครั้งที่ 2 หมดเขตส่งผลงานภาพถ่าย 15 ธันวาคม

2. ภาพที่ส่งเข้าสอบ ประเภทภาพเอกรงค์หรือภาพสี ต้องติดการ์ดที่แข็งแรงสามารถตั้งภาพได้ พร้อมเขียนหมายเลขลำดับภาพและชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลังภาพ

3. การส่งภาพถ่ายวิจิตรศิลป์ (Pictorial ) ที่มีความหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องส่งเป็นภาพชุด  โดยมีภาพซ้ำแนวได้ไม่เกิน 2 ภาพนั้น ผู้สมัครสามารถส่งเป็นภาพบุคคลได้ไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพวิถีชิวิตไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพสถาปัตยกรรมไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพภูมิทัศน์ไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพโคลสอัพหรือมาโครไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพกลางคืนไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพสัตว์ไม่เกิน 2 ภาพ, ภาพกีฬาไม่เกิน 2 ภาพ หรือภาพแนวอื่นๆ ไม่เกินแนวละ 2 ภาพ เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วได้จำนวนภาพตามที่กำหนดไว้ในกติกาการสอบแต่ละระดับ

4. กรณีที่ยังไปเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคม ฯ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครสมาชิกสมาคม ฯ ส่งมาพร้อมผลงานภาพถ่ายและใบสมัครสอบเกียรตินิยม ก่อนการประกาศผลสอบเกียรตินิยมอย่างเป็นทางการ ผู้สมัครที่สอบผ่านจะต้องชำระค่าสมาชิกตลอดชีพ

5. ผู้ที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าสอบใหม่ได้ในครั้งต่อไป โดยชำระค่าสมัครสอบเท่าเดิม

6. ผลงานภาพถ่ายเข้าสอบพร้อมใบสมัครสอบ, ใบสมัครสมาชิกสมาคม ฯ (กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิกตลอดชีพ) และค่าสมัครสอบ สามารถส่งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ที่ : คุณวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร 381, 383 ถ.สิรินธร บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 02 886 5231

7. ชำระค่าสมัครสอบเป็นเงินสดมาพร้อมใบสมัครสอบ หรือชำระเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตากสิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 014-0-07717-0 ในนามของนายประสพ มัจฉาชีพ และกรุณาแนบสำเนาเอกสารการชำระค่าสมัครสอบมาพร้อมใบสมัคร

8. ผู้สนใจสมัครสอบเกียรตินิยมหรือผู้สอบไม่ผ่าน สามารถเข้าฟังบรรยายเรื่องการสอบเกียรตินิยม, เทคนิคการเลือกภาพ การเรียงภาพ และการติดการ์ดได้ ในวันกิจกรรมภายในสมาคม ฯ ในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *